Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
ÁSZF

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

https://naturtexshop.cz/ - s účinností od 2023-06-26

 

 

Preambule

Vítejte na našich webových stránkách! Děkujeme, že jste si nás vybrali pro svůj nákup! Tyto VOP internetového obchodu byly vytvořeny pomocí generátoru VOP pro spotřebitele.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto smluvních podmínek, používání webových stránek, produktů, postupu nákupu nebo pokud s námi chcete probrat své konkrétní potřeby, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

 

Otisk: údaje o poskytovateli služeb (prodejce, společnost)

Název: Naturtex Ltd.

Sídlo: 6728 Szeged, Cserje sor 9.

Poštovní adresa: 6728 Szeged, Cserje sor 9.

Registrační orgán: Szegedi Törvényszék Cégbíróság

Registrační číslo společnosti: 06-09-000913

Daňové číslo: 10235849-2-06

Zástupce: Ákos Richárd Gellért

 

Webové stránky: https://naturtexshop.cz/

Bankszámlaszám: 10402805-28018656-00000000

 

Podrobnosti o poskytovateli hostingu

Název: UNAS Online Ltd.

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontakt: , unas@unas.hu
Webové stránky:
unas.hu

Koncepty

Zboží: zboží nabízené k prodeji na webových stránkách:

 

movitý hmotný majetek, včetně vody, plynu a elektřiny v nádobách, lahvích nebo v jiných omezených množstvích nebo kapacitách, a

movité zboží, které obsahuje digitální obsah nebo digitální službu nebo je s nimi spojeno takovým způsobem, že bez dotyčného digitálního obsahu nebo digitální služby by zboží nemohlo plnit své funkce (dále jen "zboží obsahující digitální prvky").

 

Zboží obsahující digitální prvky: movitý majetek, který obsahuje digitální obsah nebo digitální službu nebo je s nimi spojen takovým způsobem, že bez dotyčného digitálního obsahu nebo digitální služby by zboží nemohlo plnit svou funkci.

 

 

 

Strany: prodávající a kupující společně

Spotřebitel: fyzická osoba jednající mimo rámec své živnosti, povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání.

Spotřebitelská smlouva: smlouva, jejíž jednou ze stran je spotřebitel.

Funkčnost: schopnost zboží, digitálního obsahu nebo digitální služby, která obsahuje digitální prvky, plnit funkce, pro které je určena.

Výrobce: výrobce Zboží nebo v případě dováženého Zboží dovozce, který Zboží dováží do Evropské unie, a jakákoli osoba, která se prohlašuje za výrobce tím, že používá název, ochrannou známku nebo jiné rozlišovací označení Zboží.

Interoperabilita: schopnost zboží, digitálního obsahu nebo digitální služby, které obsahují digitální prvky, pracovat s hardwarem a softwarem, které se liší od hardwaru a softwaru, s nimiž se obvykle používá stejný typ zboží, digitálního obsahu nebo digitální služby.

Kompatibilita: schopnost zboží, digitálního obsahu nebo digitální služby, které obsahují digitální prvky, fungovat s hardwarem nebo softwarem, s nímž se běžně používá stejný typ zboží, digitálního obsahu nebo digitální služby, aniž by bylo nutné je upravovat.

Webová stránka: tato webová stránka, která se používá k uzavření smlouvy.

Smlouva: Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webových stránek a elektronické pošty.

Trvalý nosič: jakékoli zařízení, které umožňuje spotřebiteli nebo podniku uchovávat údaje určené jemu osobně způsobem, který je přístupný v budoucnu po přiměřenou dobu pro účely, pro které byly údaje určeny, a zobrazovat uložené údaje v nezměněné podobě.

Zařízení pro komunikaci na dálku: zařízení, které umožňuje stranám učinit smluvní prohlášení v jejich nepřítomnosti za účelem uzavření smlouvy. Mezi takové prostředky patří zejména adresované nebo neadresované tiskoviny, standardní dopisy, inzeráty zveřejněné v tisku s objednávkovými formuláři, katalogy, telefony, faxy a zařízení pro přístup k internetu.

Smlouva uzavřená na dálku: spotřebitelská smlouva uzavřená bez současné fyzické přítomnosti stran v rámci systému prodeje na dálku organizovaného za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služeb, na které se smlouva vztahuje, přičemž strany používají k uzavření smlouvy pouze prostředky komunikace na dálku.

Podnikatel: osoba jednající v rámci svého povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání.

Kupující/kupující: osoba, která uzavře smlouvu podáním nabídky na koupi prostřednictvím webových stránek.

 

Odkladný účinek: pro smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a podnikatelem (dále jen "spotřebitelská smlouva") platí občanský zákoník,

 

1. záruku za splnění smlouvy, kterou podnik dobrovolně převezme za řádné splnění smlouvy nad rámec své zákonné povinnosti nebo v případě její neexistence, a

2. povinná právní záruka

 

Kupní cena: částka splatná za Zboží a poskytnutí digitálního obsahu.

 

Příslušné právní předpisy

Smlouva se řídí ustanoveními maďarského práva, zejména následujícími zákony:

 

Zákon CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele

Zákon CVIII z roku 2001 o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti

Zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku

Vládní nařízení 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na zboží dlouhodobé spotřeby Vládní nařízení 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky

 

 

19/2014 (IV.29.) NGM Vyhláška o procesních pravidlech pro vyřizování reklamace záruky a záručních nároků na zboží prodané na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem

Zákon LXXVI z roku 1999 o autorském právu

Zákon CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodě informací

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o boji proti neoprávněným územním omezením a jiným formám diskriminace na základě státní příslušnosti, bydliště nebo sídla kupujícího na vnitřním trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně přírodních stanovišť a přírodních zdrojů (Úř. věst. EU L 149, 30.4.2016)

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vládní nařízení č. 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlech pro smlouvy mezi spotřebiteli a podniky o prodeji zboží, poskytování digitálního obsahu a poskytování digitálních služeb.

 

4/2009 (I.30.) Společná vyhláška NFGM-SZMM o podrobných pravidlech pro uvádění prodejní ceny a jednotkové ceny výrobků a poplatků za služby

Zákon XLVII z roku 2008 o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům

 

Oblast působnosti všeobecných obchodních podmínek, přijetí

Obsah smlouvy uzavřené mezi námi se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"), a to vedle ustanovení platných obecně závazných právních předpisů. Tyto všeobecné obchodní podmínky tedy obsahují práva a povinnosti mezi vámi a námi, podmínky smlouvy, lhůty pro plnění, dodací a platební podmínky, pravidla odpovědnosti a podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Technické informace nezbytné pro používání webových stránek, které nejsou obsaženy v těchto VOP, jsou uvedeny v jiných informacích dostupných na webových stránkách.

Před dokončením objednávky si musíte přečíst ustanovení těchto VOP.

 

Jazyk smlouvy, forma smlouvy

Jazykem smluv, na které se vztahují tyto VOP, je maďarština.

Smlouvy, na které se vztahují tyto VOP, nejsou písemnými smlouvami a prodávající je neregistruje.

 

E-účet

Naše společnost používá elektronickou fakturaci v souladu s § 175 zákona CXXVII z roku 2007. Přijetím těchto VOP souhlasíte s používáním elektronické fakturace.

 

Ceny

Ceny jsou uvedeny v HUF a zahrnují 27% DPH. Nelze vyloučit, že prodávající může z důvodů obchodní politiky ceny změnit. Změna cen se nevztahuje na již uzavřené smlouvy. Pokud prodávající uvedl cenu nesprávně a prodávající obdržel objednávku, ale mezi stranami ještě nebyla uzavřena smlouva, bude prodávající postupovat v souladu s ustanovením VOP "Postup při nesprávné ceně".

 

Postup v případě nesprávné ceny

Považuje se to za zjevné zkreslení ceny:

 

 

 

Cena 0 Ft,

cena snížená o slevu, ale nesprávně uvedená sleva (např.: cena 500 HUF za položku 1000 HUF se slevou 20 %).

 

V případě nesprávného uvedení ceny nabízí Prodávající možnost zakoupit Zboží za skutečnou cenu, přičemž Zákazník se může rozhodnout, zda Zboží objedná za skutečnou cenu, nebo objednávku zruší bez jakýchkoli nepříznivých právních následků.

 

Stížnosti a náprava

Spotřebitel může podat stížnost na Zboží nebo na činnost Prodávajícího na následující kontaktní údaje:

 

Internetová adresa: https://naturtexshop.cz

·         E-mail: info@paplanplaza.hu

 

 

Spotřebitel může podniku ústně nebo písemně sdělit stížnost na chování, činnost nebo opomenutí podniku nebo osoby jednající v zájmu podniku nebo jeho jménem, které přímo souvisí s uváděním zboží na trh nebo prodejem zboží spotřebitelům.

Společnost musí ústní stížnost neprodleně prošetřit a podle potřeby zjednat nápravu. Nesouhlasí-li spotřebitel s vyřízením stížnosti nebo není-li možné stížnost ihned prošetřit, musí podnik neprodleně pořídit záznam o stížnosti a své stanovisko k ní a v případě ústní stížnosti osobně předat kopii záznamu spotřebiteli na místě. V případě ústní stížnosti sdělené telefonicky nebo jinou službou elektronických komunikací musí být spotřebiteli poskytnuta věcná odpověď nejpozději do 30 dnů v souladu s ustanoveními platnými pro odpověď na písemnou stížnost. V ostatních ohledech postupuje spotřebitel při vyřizování písemné stížnosti takto. Nestanoví-li přímo použitelný právní předpis Evropské unie jinak, musí podnikatel na písemnou stížnost písemně odpovědět do 30 dnů od jejího obdržení a učinit kroky ke sdělení odpovědi. Zákon může stanovit kratší lhůtu nebo zákon delší lhůtu. Podnik musí uvést důvody zamítnutí stížnosti. Ústní stížnosti sdělované telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace musí být opatřeny jedinečným identifikačním číslem.

Záznam o stížnosti musí obsahovat následující údaje:

 

1. jméno a adresu spotřebitele,

2. místo, čas a způsob podání stížnosti,

3.  podrobný popis stížnosti spotřebitele, seznam dokumentů, záznamů a dalších důkazů předložených spotřebitelem,

4.  vyjádření podniku ke stížnosti spotřebitele, pokud je možné stížnost okamžitě prošetřit,

5.  podpis osoby, která zprávu pořídila, a s výjimkou ústní stížnosti podané telefonicky nebo jinou elektronickou komunikační službou také podpis spotřebitele,

6.  místo a čas zápisu,

7.  v případě ústní stížnosti podané telefonicky nebo prostřednictvím jiné služby elektronické komunikace jedinečné identifikační číslo stížnosti.

 

Podnik musí uchovávat záznam o stížnosti a kopii odpovědi po dobu tří let a na žádost dozorového úřadu jej předložit.

Pokud je stížnost zamítnuta, musí podnikatel písemně informovat spotřebitele o orgánu nebo smírčím orgánu, kterému může stížnost postoupit v závislosti na její povaze. Informace musí obsahovat

 

 

a místo, telefonní a internetové kontaktní údaje a poštovní adresu příslušného orgánu nebo smírčího orgánu v místě bydliště nebo pobytu spotřebitele. Informace by měly rovněž obsahovat informaci, zda podnikatel využije smírčího řízení k řešení spotřebitelského sporu. Pokud se spotřebitelský spor mezi prodávajícím a spotřebitelem nepodaří vyřešit během jednání, má spotřebitel k dispozici následující prostředky nápravy:

Postup ochrany spotřebitele

Můžete si stěžovat u spotřebitelských úřadů. Pokud spotřebitel zjistí porušení svých spotřebitelských práv, má právo podat stížnost u orgánu na ochranu spotřebitele v místě svého bydliště. Po přezkoumání stížnosti orgán rozhodne, zda zahájí řízení na ochranu spotřebitele. Prvostupňovými orgány ochrany spotřebitele jsou městské a okresní úřady příslušné podle místa bydliště spotřebitele, jejichž seznam naleznete na adrese: http://www.kormanyhivatal.hu/.

V případě porušení práv spotřebitele je spotřebitel rovněž oprávněn podat stížnost u notáře v prodejně prodávajícího. Kontaktní údaje notáře pro místo, kde se nachází prodejna prodávajícího, jsou následující:

 

adresa: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

telefon: 06-62-564-116

e-mailová adresa: info@szegedvaros.hu, polgarmester@szeged.eu

 

Soudní řízení

Zákazník je oprávněn uplatnit svůj nárok vyplývající ze spotřebitelského sporu u soudu v občanskoprávním řízení v souladu s ustanoveními zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku a zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu.

Postup smírčího orgánu

Upozorňujeme, že u nás můžete podat stížnost jako spotřebitel. Pokud bude vaše spotřebitelská stížnost zamítnuta, máte také právo obrátit se se svou stížností na smírčí radu v místě, kde bydlíte nebo se zdržujete: smírčí řízení může být zahájeno pouze tehdy, pokud se spotřebitel pokusí spor vyřešit přímo s dotyčným podnikatelem. Smírčí orgán určený v žádosti spotřebitele je oprávněn na žádost spotřebitele přijmout opatření namísto příslušného orgánu.

Společnost má povinnost spolupracovat při smírčím řízení.

To zahrnuje povinnost podniků zaslat odpověď na žádost smírčího orgánu a povinnost dostavit se ke smírčímu orgánu ("zajistit účast osoby oprávněné uzavřít dohodu o narovnání na jednání").

Pokud sídlo nebo provozovna podnikatele není registrována v okrese komory, která provozuje územně příslušný smírčí orgán, rozšiřuje se povinnost podnikatele spolupracovat na to, že spotřebiteli nabídne možnost písemného vyřízení jeho žádosti.

V případě porušení výše uvedené povinnosti spolupráce má orgán pro ochranu spotřebitele pravomoc uložit podnikatelům za porušení zákona povinné pokuty a neexistuje možnost od pokut upustit. Kromě zákona o ochraně spotřebitele bylo novelizováno i příslušné ustanovení zákona o malých a středních podnicích, takže malým a středním podnikům lze pokuty prominout.

Výše pokuty se může pohybovat od 15 000 HUF do 500 000 HUF pro malé a střední podniky, zatímco pro nemalé a střední podniky podléhající zákonu o účetnictví s ročním čistým obratem vyšším než 100 milionů HUF se pokuta může pohybovat od 15 000 HUF do 5 % ročního čistého obratu podniku, nejvýše však 500 milionů HUF. Zavedením povinné pokuty chce zákonodárce posílit spolupráci s dohodovacími orgány a zajistit aktivní účast podniků na dohodovacím řízení.

Smírčí orgán je odpovědný za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Smírčí orgán

 

 

odpovídá za pokus o dosažení dohody mezi stranami s cílem vyřešit spotřebitelský spor, a pokud se to nepodaří, za rozhodnutí ve věci s cílem zajistit jednoduché, rychlé, účinné a nákladově efektivní vymáhání práv spotřebitelů. Smírčí orgán na žádost spotřebitele nebo podnikatele poskytuje poradenství ohledně práv a povinností spotřebitele.

Řízení smírčího orgánu se zahajuje na žádost spotřebitele. Žádost musí být podána písemně předsedovi smírčího orgánu: požadavek písemné formy může být splněn dopisem, telegramem, dálnopisem nebo faxem nebo jakýmkoli jiným způsobem, který umožňuje příjemci trvale uchovávat jemu adresované údaje po dobu přiměřenou účelu, pro který byly údaje určeny, a zobrazovat údaje v nezměněné formě a obsahu. Žádost musí obsahovat

 

1. jméno, bydliště nebo sídlo spotřebitele,

2.  název, sídlo nebo místo podnikání podniku, kterého se spotřebitelský spor týká,

3.  pokud spotřebitel požádal o určení příslušného smírčího orgánu namísto příslušného orgánu,

4.  stručný popis postoje spotřebitele, skutečnosti, které jej podporují, a důkazy, které jej podporují,

5.  prohlášení spotřebitele, že se pokusil spor vyřešit přímo s dotyčným podnikatelem.

6.  prohlášení spotřebitele, že v případu nebyl zapojen žádný jiný smírčí orgán, že nebylo zahájeno žádné mediační řízení, že nebyla podána žádná žaloba a že nebyl podán žádný návrh na vydání platebního rozkazu,

7.  návrh na rozhodnutí senátu,

8.  podpis spotřebitele.

 

K žádosti musí být přiložen dokument nebo kopie (výpis) dokumentu, na jehož obsah se spotřebitel odvolává jako na důkaz, zejména písemné prohlášení podniku o zamítnutí reklamace, nebo, není-li to možné, jakýkoli jiný písemný důkaz, který má spotřebitel k dispozici, že byl učiněn požadovaný pokus o smír.

Pokud spotřebitel jedná prostřednictvím zplnomocněného zástupce, musí být toto zmocnění přiloženo k žádosti. Další informace o smírčích radách jsou k dispozici na adrese: http://www.bekeltetes.hu.

Další informace o místních smírčích radách naleznete na adrese: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

Kontaktní údaje na jednotlivé regionální smírčí rady:

 

 

Smírčí rada župy Baranya Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36 Poštovní adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36 Telefonní číslo: 06-72-507-154

Mobil: +36 20 283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu Webové stránky: www.baranyabekeltetes.hu

 

Smírčí rada okresu Békés

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonní číslo: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu Webové stránky: www.bmkik.hu

Budapešťská smírčí rada

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 111. Poštovní adresa.

Telefonní číslo: +36-1-488-21-31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu


Smírčí rada okresu Bács-Kiskun

Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Poštovní adresa,

06-70-938-4765, 06-70-938-4764

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Webové stránky: www.bacsbekeltetes.hu

Smírčí rada okresu Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonní číslo:06-46-501-091;06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Webové stránky: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Smírčí rada župy Csongrád-Csanád

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefon: 06-62-554-250/118.

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu Webové stránky: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

 

 

Webové stránky: bekeltet.bkik.hu

Smírčí rada okresu Fejér

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu Webové stránky: www.bekeltetesfejer.hu

Smírčí rada okresu Hajdú-Bihar

Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonní čísla: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu Webové stránky: www.hbmbekeltetes.hu

Smírčí rada okresu Jász-Nagykun-Szolnok

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. patro 303-304.

Mobil: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu Webové stránky: www.jaszbekeltetes.hu

Smírčí rada okresu Nógrád

Adresa: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonní číslo: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu Webové stránky: www.nkik.hu

Smírčí rada okresu Somogy

Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefon: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

 

 

Smírčí rada okresu Tolna

Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. patro III Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

 

Smírčí rada okresu Veszprém

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. přízemí 115-116.

Telefonní čísla: 06-88-814-121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu Webové stránky: www.bekeltetesveszprem.hu

 

 


 

Smírčí rada župy Győr-Moson-Sopron

Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonní číslo: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Webové stránky: www.bekeltetesgyor.hu

Smírčí rada okresu Heves

Adresa: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.

Poštovní adresa: 3300 Eger, Faiskola u. 15. Telefonní číslo: 06-36-416-660/105 Mobil: 06-30-967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Smírčí rada okresu Komárom-Esztergom

Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonní čísla: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Smírčí rada okresu Pest

Adresa: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Webové stránky: http://panaszrendezes.hu/

Smírčí rada župy Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonní číslo: +36-42-420-280

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu Webové stránky: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Smírčí rada okresu Vas

Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonní číslo: 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu Webové stránky: www.vasibekelteto.hu

Smírčí rada okresu Zala

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonní číslo: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu Webové stránky: www.bekelteteszala.hu

 

 

 

 

 

 

 

Online platforma pro řešení sporů

 

Evropská komise zřídila internetové stránky, na nichž se spotřebitelé mohou zaregistrovat, aby mohli řešit své spory při nakupování online vyplněním formuláře žádosti a vyhnout se tak soudnímu řízení. Spotřebitelé se tak budou moci domáhat svých práv, aniž by jim v tom bránila například vzdálenost.

Pokud chcete podat stížnost na zboží nebo službu zakoupenou na internetu a nechcete

nutně obrátit na soud, můžete využít nástroj pro řešení sporů online.

Na portálu si můžete společně s obchodníkem, na kterého jste si stěžovali, vybrat orgán pro řešení sporů, který se bude vaší stížností zabývat.

Z                                 online na adrese          řešení sporů                                 platforma                             zde                           k dispozici na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 

 

Recenze spotřebitelů Friend

Informujeme kupující, že prodávající na svých webových stránkách používá systém hodnocení Consumer Friend. Tento systém hodnocení neumožňuje hodnotit jednotlivé Zboží, ale Prodávajícího (internetový obchod), a jsou zavedena následující technická opatření, která zajišťují, že hodnocení mohou zadávat pouze skuteční zákazníci:

 

1.  systém funguje nezávisle na internetovém obchodě, který jej používá, a to tak, že hodnotitel WIDGET se otevře až po nákupu a odeslaná hodnocení si přítel spotřebitele (JUTASA s.r.o.) uloží do svého systému.

2.  Jediný způsob, jak může skutečný zákazník vyjádřit svůj názor, je zaslat e-mail na e-mailovou adresu, kterou po nákupu poskytl příteli spotřebitele.

 

Internetový obchod používající systém hodnocení nemá technickou možnost mazat hodnocení ani recenze.

Systém proto obsahuje pouze hodnocení a recenze od skutečných zákazníků a nerozlišuje mezi pozitivními a negativními recenzemi, ale zobrazuje je stejně.

 

Částečná neplatnost, kodex chování

Pokud je některé ustanovení VOP právně neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a místo neplatné nebo vadné části se použijí ustanovení platných právních předpisů.

Prodávající nemá kodex chování podle zákona o nekalých obchodních praktikách.

 

Informace o fungování zboží obsahujícího digitální baterie a o technickém ochranném opatření, které se má použít

Dostupnost serverů, které poskytují data zobrazená na webových stránkách, je vyšší než 99,9 % ročně. Celý obsah dat je pravidelně zálohován, aby bylo možné v případě problému obnovit původní obsah dat. Data zobrazená na webových stránkách jsou uložena v databázích MSSQL a MySQL. Citlivá data jsou ukládána s šifrováním odpovídající síly a šifrována pomocí hardwarové podpory zabudované v procesoru.

 

Informace o základních vlastnostech zboží

Informace o základních vlastnostech Zboží, které je možné zakoupit, jsou uvedeny v popisu každého Zboží na webových stránkách.

 

Oprava chyb při zadávání údajů - odpovědnost za správnost poskytnutých údajů

Během procesu objednávání budete mít vždy možnost upravit zadané údaje před dokončením objednávky (kliknutím na tlačítko zpět v prohlížeči se otevře předchozí stránka, takže údaje můžete opravit, i když jste již přešli na další stránku). Upozorňujeme, že je vaší odpovědností zajistit, aby zadané údaje byly zadány správně, protože zboží bude fakturováno a dodáno na základě zadaných údajů. Upozorňujeme, že nesprávně zadaná e-mailová adresa nebo zaplnění úložného prostoru spojeného s poštovní schránkou může mít za následek nedoručení potvrzení a může zabránit plnění smlouvy.

 

 

vytvoření. Pokud zákazník dokončil svou objednávku a zjistí chybu v poskytnutých údajích, musí co nejdříve iniciovat změnu své objednávky. Zákazník může Prodávajícího informovat o úpravě chybné objednávky zasláním e-mailu z e-mailové adresy uvedené při objednávce nebo telefonicky.

 

Používání webových stránek

K nákupu není nutná registrace.

Webové stránky poskytují uživatelům možnost předvádění výrobků a online objednávání. Uživatelé mohou procházet webové stránky pomocí nabídek. Výrobky jsou řazeny podle kategorií. Kategorie "Speciální nabídky" obsahuje všechny produkty dostupné v obchodě. U každého výrobku je zvlášť uvedeno datum zahájení a datum ukončení platnosti akce nebo datum zahájení a do vyprodání zásob.

 

V sekci Novinky najdete nové produkty, které byly přidány do nabídky webu. Kliknutím na název kategorie zobrazíte seznam produktů, které jsou v ní nainstalovány. Pokud se všechny produkty v dané kategorii nevejdou na jednu stránku, můžete se posouvat pomocí čísel nad a pod produkty. Ze seznamu výrobků lze kliknutím na název výrobku přejít na podrobnou stránku výrobku, kde se dozvíte podrobné informace o funkcích a ceně výrobku, který si chcete objednat.

 

Na webových stránkách můžete vyhledávat produkty podle klíčových slov. Výsledky vyhledávání, které odpovídají vašim kritériím, se zobrazí v seznamu podobně jako kategorie.

 

Vybraný produkt lze přidat do košíku stisknutím tlačítka košíku a vedle tlačítka lze nastavit počet požadovaných položek. Uživatel může zkontrolovat obsah košíku výběrem položky nabídky košíku. Zde lze změnit množství objednaného výrobku nebo položku odstranit. Tlačítko Vyprázdnit košík lze také použít k úplnému vyprázdnění košíku.

 

Uživatel může pokračovat v procesu nákupu kliknutím na tlačítko Objednat. V druhém kroku je možné se přihlásit, zaregistrovat a nakoupit bez registrace. V případě registrace a neregistrovaného nákupu je Uživatel povinen uvést následující údaje: e-mailovou adresu, jméno, telefonní číslo, fakturační adresu a, pokud se liší, doručovací adresu. Pro registraci je kromě výše uvedených údajů vyžadováno heslo. O úspěšné registraci bude Uživatel informován e-mailem a na webových stránkách. Uživatel může požádat o zrušení své registrace e-mailem zaslaným poskytovateli služeb, v takovém případě se bude muset znovu zaregistrovat k novému nákupu.

 

Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti přístupových údajů. Uživatel odpovídá za aktualizaci svých údajů a je povinen informovat poskytovatele služeb, pokud zjistí, že jeho údaje byly zneužity třetí stranou. V případě zapomenutého hesla lze na webových stránkách požádat o zaslání nového hesla na registrovanou e-mailovou adresu. Pokud se uživatel na webových stránkách již dříve zaregistroval, může v procesu objednávky pokračovat zadáním své e-mailové adresy a hesla.

 

V dalším kroku objednávkového procesu si uživatel musí zvolit způsob platby a doručení, který mu vyhovuje. Souhrnná stránka umožňuje Uživateli zkontrolovat všechny dříve zadané údaje a produkty a množství, které si přeje objednat. V případě chyb při zadávání údajů může uživatel zadané údaje opravit kliknutím na ikonu tužky.

 

Pokud je vše v pořádku, můžete objednávku dokončit kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Potvrzení obdržíte na webových stránkách nebo e-mailem. Pokud po potvrzení objednávky zjistíte nesprávné údaje (např. v potvrzovacím e-mailu), musíte to neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit dodavateli. Bez ohledu na záměr objednat se může uživatel přihlásit prostřednictvím okna Přihlášení zákazníka nebo položky nabídky Přihlášení. Po přihlášení se zobrazí nabídka Změnit údaje, kde můžete změnit údaje zadané při registraci a také sledovat podrobnosti a stav objednávky.

 

Dokončení objednávky (podání nabídky)

 

 

Pokud jste se ujistili, že obsah nákupního košíku odpovídá Zboží, které si přejete objednat, a že vaše údaje jsou správné, můžete dokončit objednávku kliknutím na tlačítko "Objednat". Informace uvedené na webových stránkách nepředstavují nabídku Prodávajícího na uzavření smlouvy. V případě objednávek, na které se vztahují tyto VOP, jste považováni za Uchazeče.

Kliknutím na tlačítko "Objednat" výslovně potvrzujete, že vaše nabídka je považována za učiněnou a že vaše prohlášení bude podléhat platbě v případě potvrzení prodávajícím v souladu s těmito VOP. Svou nabídkou jste vázáni po dobu 48 hodin. Pokud prodávající vaši nabídku nepotvrdí do 48 hodin v souladu s těmito VOP, jste zproštěni závazku podat nabídku.

 

Zpracování objednávky, uzavření smlouvy

Objednávky se zpracovávají ve dvou fázích. Objednávku můžete zadat kdykoli. Nejprve obdržíte automatické potvrzení objednávky, které pouze zaznamená skutečnost, že vaše objednávka byla přijata prostřednictvím webových stránek, ale toto potvrzení nepředstavuje přijetí vaší nabídky. Pokud zjistíte, že automatické potvrzovací e-mailové oznámení obsahuje nesprávné údaje o vás (např. jméno, doručovací adresu, telefonní číslo atd.), musíte nám to neprodleně oznámit e-mailem spolu se správnými údaji. Pokud neobdržíte automatický potvrzovací e-mail do 24 hodin od odeslání objednávky, kontaktujte nás, protože vaše objednávka nemusela být z technických důvodů přijata.

Po odeslání nabídky vám prodávající nabídku potvrdí druhým e-mailem. Smlouva je uzavřena, jakmile se potvrzovací e-mail zaslaný prodávajícím dostane do vašeho poštovního systému (druhé potvrzení).

 

Postup v případě neobdržených balíčků

Pokud Zákazník nepřevezme objednané a dodané Zboží a neoznámí Prodávajícímu svůj úmysl odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu podle zákona, porušuje tím smlouvu s Prodávajícím, na jejímž základě je povinen Zboží převzít a tím přijmout plnění Prodávajícího. V takovém případě se Prodávající pokusí o opětovné dodání Zboží, pokud se na tom lze s Kupujícím dohodnout, přičemž může opětovné dodání podmínit zaplacením poplatku za dodání. Pokud se opakované dodání nepodaří nebo se na něm nelze s Kupujícím dohodnout, protože Kupující odmítne spolupracovat, je Prodávající oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy s Kupujícím z důvodu porušení smlouvy a požadovat po Kupujícím náklady na neuskutečněné dodání a vrácení jako smluvní pokutu. Smluvní strany se dohodly na použití elektronické pošty jako formy komunikace, kterou kupující v době objednání používá k výpovědi smlouvy, a stanovují, že datem výpovědi smlouvy je den, kdy se dopis s výpovědí stane dostupným v e-mailové schránce kupujícího.

 

Platební metody

Bankovní převod

Za produkty můžete platit také bankovním převodem.

Jednoduchá platba kreditní kartou (skupina OTP)

Jednoduchý online platební systém vyvíjí a provozuje společnost OTP Mobil Kft. OTP Mobil Kft. je členem skupiny OTP Group.

Zákazníci, kteří službu využívají, si mohou vybrat jednoduché a bezpečné platební řešení Simple pro online nákupy. Platbu pak mohou provést obvyklým způsobem prostřednictvím rozhraní Simple.

Postup platby je stejný jako u obdobné služby, kterou nabízejí banky. V průběhu služby jsou jednoduché transakce neustále monitorovány, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele včetně držitele karty a aby se předešlo neočekávaným událostem.

 

 

JAKÉ JSOU KROKY TRANSAKCE?

 

1. Klikněte na tlačítko "Zaplatit" a budete přesměrováni na stránku jednoduché platby, kde můžete zahájit transakci zadáním údajů o své kreditní kartě.

2. Po zadání údajů o kartě zkontrolujte, zda jsou správné.

3.  Zpracování transakce je zahájeno ve zpracovatelských systémech banky.

4.  O výsledku platby budete rovněž informováni e-mailem a Simple vás přesměruje zpět na stránku internetového obchodu.

 

Další informace: https://www.simple.hu/Fooldal

E-mailem

Pokud si přejete uhradit hodnotu své objednávky při převzetí zásilky, zvolte prosím způsob platby "Dobírka". Poplatek za dobírku činí 390 HUF.

 

Způsoby přijetí, poplatky za přijetí

Kurýrní služba GLS

Produkt je dodáván kurýrní službou GLS.

 

Více informací naleznete zde: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

 

Minimum

Maximum

Poplatek za doručení

0

1283,50 Kč

247,72

Parcelní bod GLS

U online nákupů je nejoblíbenější možností doručení až do domu, ale podíl osobního doručení rok od roku roste. Zákazníci si mohou své zboží vyzvednout pohodlně a podle vlastního uvážení prostřednictvím GLS ParcelPoints, kde je zaručena platba v hotovosti.

GLS ParcelPoints jsou umístěny na snadno dostupných místech, jako jsou nákupní centra, čerpací stanice, knihkupectví nebo jiné rušné obchody. Většina z nich je otevřena dlouhou dobu, a to i o víkendech, pro zákazníky, kteří si chtějí vyzvednout nebo odevzdat zásilku. Společnost GLS zašle příjemci e-mail nebo SMS oznámení, že zboží bylo doručeno. Zákazník si může zásilku vyzvednout kdykoli do 5 pracovních dnů s ohledem na otevírací dobu GLS ParcelPoint.

Minimum

Maximum

Poplatek za doručení

1283,50

0

 

Lhůta pro doručení

Obecná dodací lhůta objednávky je maximálně 30 dní od data potvrzení objednávky. V případě prodlení na straně prodávajícího je kupující oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu. Pokud prodávající v této dodatečné lhůtě neplní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

Výhrada práv, doložka o vlastnictví

Pokud jste si již dříve objednali Zboží, ale neobdrželi jste je v době dodání (s výjimkou případů, kdy jste využili svého práva na odstoupení od smlouvy) nebo bylo Zboží vráceno Prodávajícímu bez požadovaného údaje, Prodávající podmíní splnění objednávky zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání předem.

 

 

 

Prodávající může zadržet dodání Zboží, dokud se nepřesvědčí, že cena Zboží byla úspěšně uhrazena pomocí elektronického platebního řešení (a to i v případě Zboží placeného bankovním převodem, kdy Kupující převede kupní cenu v měně členského státu, ve kterém je zboží prodáváno, a Prodávající neobdrží celou částku kupní ceny a poplatků za dodání z důvodu konverze a bankovních provizí a nákladů). Nebyla-li cena zboží uhrazena v plné výši, může Prodávající vyzvat Kupujícího k doplnění kupní ceny.

 

Prodej v zahraničí

Prodávající nerozlišuje při používání webových stránek mezi kupujícími na území Maďarska a mimo území Evropské unie. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, Prodávající zajistí dodání/převzetí objednaného Zboží v Maďarsku.

Ustanovení těchto VOP se vztahují i na nákupy uskutečněné mimo Maďarsko, přičemž pro účely tohoto ustanovení se spotřebitelem rozumí státní příslušník členského státu nebo podnik usazený v členském státě, který nakupuje zboží nebo služby v Evropské unii výhradně za účelem konečné spotřeby nebo za účelem jejich použití nebo jednání s takovým záměrem v souladu s ustanoveními příslušného nařízení. Spotřebitelem je fyzická osoba, která jedná za účelem, který nespadá do její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti.

Jazykem komunikace a nákupu je především maďarština, prodávající není povinen komunikovat s kupujícím v jazyce členského státu kupujícího.

Prodávající není povinen dodržovat mimosmluvní požadavky, jako jsou požadavky na označování nebo požadavky specifické pro dané odvětví, stanovené vnitrostátními právními předpisy členského státu kupujícího ve vztahu k dotčenému zboží, ani o nich kupujícího informovat.

Není-li uvedeno jinak, uplatňuje Prodávající na veškeré Zboží maďarskou DPH. Kupující může uplatnit svá práva na vymáhání v souladu s těmito VOP.

V případě elektronické platby se platba provádí v měně určené prodávajícím,

Prodávající může zadržet dodání Zboží, dokud se nepřesvědčí, že cena Zboží a poplatek za dodání byly úspěšně a v plné výši uhrazeny prostřednictvím elektronického platebního řešení (a to i v případě Zboží placeného bankovním převodem, kdy Kupující převede kupní cenu (poplatek za dodání) v měně členského státu Prodávajícího a Prodávající neobdrží celou částku kupní ceny z důvodu konverze a bankovních provizí a poplatků). Pokud nebyla kupní cena Zboží uhrazena v plné výši, může Prodávající vyzvat Kupujícího k doplnění kupní ceny.

Za účelem dodání Zboží poskytne Prodávající stejné možnosti dodání i kupujícím mimo Maďarsko jako kupujícím v Maďarsku.

Pokud Kupující může požadovat dodání Zboží do Maďarska nebo jiného členského státu Evropské unie v souladu s VOP, může Kupující, který není občanem Maďarska, rovněž požadovat dodání některým ze způsobů dodání uvedených ve VOP.

Pokud se kupující rozhodne převzít zboží osobně od prodávajícího v souladu s VOP, může toho využít i kupující, který se nenachází v Maďarsku.

V opačném případě může Kupující požádat o zaslání Zboží do zahraničí na vlastní náklady. Toto právo se nevztahuje na maďarské zákazníky.

Prodávající splní objednávku po zaplacení poplatku za dodání, pokud zákazník nezaplatí prodávajícímu poplatek za dodání nebo nezajistí vlastní dodání v předem dohodnutém termínu, prodávající odstoupí od smlouvy a vrátí zákazníkovi předem zaplacenou kupní cenu.

 

 

Informace pro spotřebitele

Informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel se řídí občanským zákoníkem. Podle čl. 8:1 odst. 1 bodu 3 se za spotřebitele považují pouze fyzické osoby jednající mimo rámec své profese, samostatně výdělečné činnosti nebo podnikatelské činnosti, právnické osoby tedy nemohou uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu!

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu podle článku 20 vládního nařízení 45/2014 (26.II.). Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy

a)  U smlouvy o prodeji zboží

aa) do Aru,

ab) v případě prodeje více Zboží, pokud je každé Zboží dodáno v jinou dobu, na Zboží dodané jako poslední,

 

spotřebitelem nebo třetí stranou, která není dopravcem a kterou uvedl spotřebitel, ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

Žádným ustanovením tohoto článku není dotčeno právo spotřebitele uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku v období mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí zboží.

Pokud spotřebitel učinil návrh na uzavření smlouvy, má právo před uzavřením smlouvy tento návrh odvolat, čímž zaniká povinnost učinit návrh na uzavření smlouvy.

 

Oznámení o zrušení smlouvy, uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo výpověď smlouvy

Spotřebitel může uplatnit právo stanovené v článku 20 vládního nařízení 45/2014 (26.II.) prostřednictvím jasného prohlášení v tomto smyslu nebo pomocí vzoru prohlášení, který lze stáhnout z internetových stránek.

 

Platnost odstoupení spotřebitele od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za uplatněné ve lhůtě, pokud spotřebitel ve lhůtě odešle své prohlášení.

V případě písemného odstoupení od smlouvy nebo výpovědi stačí zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ve stanovené lhůtě.

Důkazní břemeno, že spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s tímto ustanovením, nese spotřebitel.

Prodávající potvrdí odstoupení od smlouvy spotřebitele na elektronickém médiu po jeho obdržení.

 

Povinnosti prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Povinnost prodávajícího vrátit peníze

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s článkem 22 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.), vrátí mu prodávající celkovou částku, kterou spotřebitel zaplatil jako protiplnění, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním, včetně poplatku za dodání, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy se o odstoupení dozvěděl. Upozorňujeme, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady způsobené volbou jiného než nejméně nákladného obvyklého způsobu dopravy.

Jak je prodávající povinen vrátit peníze

V případě odstoupení od smlouvy nebo jejího ukončení v souladu s článkem 22 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.) vrátí prodávající spotřebiteli částku stejným způsobem, jaký spotřebitel použil jako způsob platby. Spotřebitel je povinen vrátit spotřebiteli plnou částku.

 

 

prodávající může s výslovným souhlasem spotřebitele použít pro vrácení peněz jiný způsob platby, ale spotřebiteli nebude účtován žádný další poplatek. Prodávající neodpovídá za prodlení způsobené tím, že spotřebitel uvede nesprávné a/nebo nepřesné číslo bankovního účtu nebo poštovní adresu.

Další náklady

Pokud si spotřebitel výslovně zvolí jiný způsob dopravy než nejméně nákladný obvyklý způsob dopravy, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které z toho vyplývají. V takovém případě je povinen uhradit náklady až do výše uvedených obvyklých nákladů na dodání.

Právo na zadržení

Prodávající může zadržet částku splatnou spotřebiteli, dokud spotřebitel Zboží nevrátí nebo neprokáže nade vší pochybnost, že je vrátil, podle toho, co nastane dříve. Zásilky zaslané na dobírku nebo poštou nemůžeme přijmout.

 

V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení závazků spotřebitele

Vrácení zboží

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s článkem 22 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.), vrátí Zboží neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, nebo je předá Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí Zboží. Vrácení se považuje za včasné, pokud spotřebitel vrátí zboží před uplynutím této lhůty.

Úhrada přímých nákladů spojených s vrácením Zboží

Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Zboží. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího. Pokud spotřebitel vypoví smlouvu o poskytování služby uzavřenou mimo obchodní prostory nebo na dálku po zahájení plnění, musí obchodníkovi zaplatit poplatek úměrný službě poskytnuté do dne oznámení výpovědi obchodníkovi. Částka, kterou má spotřebitel poměrně zaplatit, se stanoví na základě celkové výše úplaty stanovené ve smlouvě plus daň. Pokud spotřebitel prokáže, že takto stanovená celková částka je nepřiměřeně vysoká, vypočte se poměrná částka na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých do dne vypovězení smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme přijmout zboží vrácené na dobírku nebo poštovní poukázku.

Odpovědnost spotřebitele za odpisy

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho používání nad rámec použití nezbytného pro určení jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

Pokud právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit nebo jej lze uplatnit pouze za podmínek stanovených platnými právními předpisy, není zákazník oprávněn produkt používat pro účely zkoušení.

 

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v těchto případech

Prodávající vás výslovně upozorňuje, že právo na odstoupení od smlouvy nemůžete uplatnit v případech stanovených v čl. 29 odst. 1 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.):

 

a.  po úplném splnění služby, ale pokud smlouva ukládá spotřebiteli platební povinnost, lze se této výjimky dovolávat pouze tehdy, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a s jeho vědomím, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnik smlouvu zcela splní;

b.  v souvislosti se zbožím nebo službou, jejichž cena nebo poplatek není

 

 

které lze ovlivnit, a to i během lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;

c.  pro Zboží, které není prefabrikované, které bylo vyrobeno na základě pokynů nebo výslovného přání spotřebitele, nebo pro Zboží, které je zjevně přizpůsobeno spotřebiteli;

d.  zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží, které si zachovává svou kvalitu po krátkou dobu;

e.  u zapečetěného Zboží, které nelze po otevření po dodání vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů;

f.  Zboží, které je ze své podstaty po dodání neoddělitelně smíšeno s jiným Zbožím;

g.  alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výkyvech trhu způsobem, který podnik nemůže ovlivnit, a jehož cena byla mezi stranami dohodnuta v době uzavření kupní smlouvy, ale smlouva je plněna až 30 dnů po uzavření smlouvy;

h.  v případě smlouvy o poskytování služeb, kdy podnikatel navštíví spotřebitele na jeho výslovnou žádost za účelem provedení naléhavé opravy nebo údržby;

i. za prodej kopie zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud spotřebitel obal po dodání otevřel;

j.  pro noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;

k.  pro smlouvy uzavřené ve veřejné dražbě;

l. smlouva o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilů, stravování nebo volnočasových aktivit, s výjimkou služeb spojených s bydlením, pokud má smlouva konkrétní datum nebo lhůtu plnění;

m. pokud jde o digitální obsah poskytovaný na nehmotném nosiči, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel současně s udělením tohoto souhlasu vzal na vědomí, že po zahájení plnění a zaslání potvrzení podniku spotřebiteli ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

Informace o zárukách na výrobky a zárukách shody pro spotřebitelské smlouvy

Tato část Informačního oznámení pro spotřebitele byla vypracována na základě zmocnění v čl. 9 odst. 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.), v souladu s přílohou 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.).

Informace pro spotřebitele se vztahují pouze na zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, pravidla pro nespotřebitele jsou uvedena v samostatné kapitole.

 

Požadavky na smluvní plnění u spotřebitelských smluv

Požadavky na smluvní plnění u zboží prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy obecně a u zboží obsahujícího digitální prvek

Zboží a plnění musí v době plnění splňovat požadavky nařízení vlády 373/2021 (30.VI.2021).

Aby bylo plnění považováno za souladné se smlouvou, musí být zboží, které je předmětem smlouvy.

 

splňují specifikace, množství, kvalitu, typ a mají funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu a další vlastnosti stanovené ve smlouvě.

být způsobilé k účelu určenému spotřebitelem, na který spotřebitel upozornil prodávajícího nejpozději při uzavření smlouvy a který prodávající akceptoval.

mít veškeré příslušenství a uživatelské příručky uvedené ve smlouvě, včetně návodu k instalaci, pokynů k instalaci a poprodejní podpory, a poskytovat aktualizace uvedené ve smlouvě.

 

 

Aby bylo plnění považováno za souladné se smlouvou, musí být zboží, které je předmětem smlouvy.

 

být vhodné pro účely stanovené pro stejný druh Zboží v platném kodexu chování, pokud neexistuje právní předpis, technická norma nebo technická norma.

mít množství, kvalitu, výkon a další vlastnosti, zejména pokud jde o funkčnost, kompatibilitu, dostupnost, stálost a bezpečnost, které může spotřebitel rozumně očekávat, jak je obvyklé u Zboží stejného druhu, s přihlédnutím k jakémukoli veřejnému prohlášení Prodávajícího, jeho zástupce nebo jiné osoby v distribučním řetězci o specifických vlastnostech Zboží, zejména v reklamě nebo na etiketě.

mají příslušenství a návod, které spotřebitel může rozumně očekávat, včetně obalu a návodu k instalaci, a

musí odpovídat vlastnostem a popisu zboží, které podnik předložil jako vzorek, model nebo zkušební verzi před uzavřením smlouvy.

 

Zboží nemusí být v souladu s výše uvedeným veřejným prohlášením, pokud Prodávající prokáže, že

 

nevěděla a ani nepotřebovala vědět o veřejném prohlášení.

veřejné prohlášení již bylo v době uzavření smlouvy řádně opraveno nebo veřejné prohlášení nemohlo ovlivnit rozhodnutí nositele práv uzavřít smlouvu.

 

Požadavky na smluvní plnění při prodeji zboží prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy

Má se za to, že prodávající plnil vadně, pokud vada zboží vznikla v důsledku nesprávné instalace, a to za předpokladu, že

a)    instalace je součástí kupní smlouvy a byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost; nebo

b)  instalaci měl provést spotřebitel a nesprávná instalace je důsledkem nedostatků v návodu k instalaci poskytnutém prodávajícím nebo, v případě zboží obsahujícího digitální prvky, poskytovatelem digitálního obsahu nebo digitální služby.

Pokud kupní smlouva stanoví, že zboží má být uvedeno do provozu prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, považuje se plnění za dokončené okamžikem uvedení do provozu.

Pokud je v případě zboží obsahujícího digitální prvky v kupní smlouvě sjednáno nepřetržité poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb po určitou dobu, odpovídá prodávající za vadu digitálního obsahu zboží, pokud se vada vyskytne nebo stane zjevnou do dvou let od dodání zboží v případě nepřetržitého poskytování po dobu nepřesahující dva roky.

Požadavky na smluvní plnění u zboží obsahujícího digitální prvky prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy

U zboží obsahujícího digitální prvky musí prodávající zajistit, aby byl spotřebitel informován o všech aktualizacích digitálního obsahu zboží nebo digitální služby spojené se zbožím, včetně bezpečnostních aktualizací, které jsou nezbytné pro zachování souladu zboží se smlouvou, a aby je obdržel.

Prodávající zpřístupní aktualizaci, pokud kupní smlouva

 

se jedná o jednorázové dodání digitálního obsahu nebo digitální služby, přičemž druh a účel zboží a digitálních prvků a konkrétní okolnosti a povaha smlouvy jsou takové, jaké mohl spotřebitel rozumně očekávat, nebo

stanoví nepřetržité poskytování digitálního obsahu po určitou dobu, pak v případě nepřetržitého poskytování po dobu nepřesahující dva roky musí být poskytováno po dobu dvou let ode dne dodání zboží.

 

 

Pokud spotřebitel nenainstaluje poskytnuté aktualizace v přiměřené lhůtě, prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud jsou způsobeny výhradně nepoužitím příslušné aktualizace, a to za předpokladu, že

a)   prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a o důsledcích jejího nenainstalování spotřebitelem; a

b)  neúspěšná instalace aktualizace spotřebitelem nebo nesprávná instalace aktualizace spotřebitelem není způsobena nedostatkem instalačních pokynů poskytnutých prodávajícím.

Vadné plnění nelze prokázat, pokud byl spotřebitel v době uzavření smlouvy výslovně informován o tom, že určitá vlastnost zboží se liší od zde popsané vlastnosti, a spotřebitel tuto odlišnost v době uzavření kupní smlouvy výslovně akceptoval.

 

Záruka na příslušenství

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku?

V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete vůči prodávajícímu uplatnit nárok z vadného plnění v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a v případě spotřebitelských smluv v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 373/2021 (30.VI.).

Jaká máte práva v rámci záruční reklamace?

Můžete uplatnit následující záruční nároky:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, ledaže by to bylo nemožné nebo by to prodávajícímu způsobilo nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s jakýmkoli jiným požadavkem, který jste vznesli. Pokud jste nepožádali nebo jste nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o přiměřené snížení ceny nebo v krajním případě odstoupit od smlouvy.

Můžete přejít z jednoho práva na záruku na druhé, ale náklady na přechod nesete vy, pokud to nebylo oprávněné nebo pokud k tomu prodejce neuvedl důvod.

V případě spotřebitelské smlouvy je třeba předpokládat, není-li prokázán opak, že vada zboží a zboží obsahujícího digitální prvky byla zjištěna v průběhu jednoho roku ode dne plnění smlouvy a byla přítomna již v době plnění zboží, ledaže by tento předpoklad byl neslučitelný s povahou zboží nebo povahou vady.

V případě použitého Zboží se práva na záruku a záruku obvykle liší od obecných pravidel. V případě použitého Zboží lze rovněž přihlédnout k vadnému plnění, ale je třeba vzít v úvahu okolnosti, za kterých mohl Kupující výskyt určitých vad očekávat. V důsledku stárnutí je výskyt určitých vad častější a nelze předpokládat, že použité Zboží může být stejně kvalitní jako nově zakoupené Zboží. Na základě toho může Kupující uplatnit svá práva ze záruky pouze na vady, které jsou vedle vad vyplývajících z užívání a jsou na nich nezávislé. Pokud má použité Zboží vady a Odběratel, který je Spotřebitelem, byl o tom při koupi informován, Dodavatel za známou vadu neodpovídá.

Prodávající může odmítnout uvést Zboží do souladu se smlouvou, pokud oprava nebo výměna není možná nebo by Prodávajícímu způsobila nepřiměřené dodatečné náklady, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně hodnoty Zboží v původním stavu a závažnosti porušení smlouvy.

Spotřebitel je rovněž oprávněn požadovat přiměřené snížení protiplnění nebo odstoupit od kupní smlouvy v závislosti na závažnosti porušení smlouvy, pokud.

 

Prodávající opravu nebo výměnu neprovedl nebo ji provedl, ale nedodržel zcela nebo zčásti následující podmínky

prodávající musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady.

pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění zboží, které bylo uvedeno do provozu v souladu s povahou a účelem zboží před tím, než se vada projevila, zahrnuje povinnost opravy nebo výměny odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení do provozu zboží dodaného jako náhrada nebo opraveného zboží nebo úhradu nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.

 

 

odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou.

dochází k opakovanému neplnění smlouvy, a to i přes pokusy prodávajícího uvést zboží do souladu se smlouvou.

vada je tak závažná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo okamžité ukončení kupní smlouvy, nebo

prodávající se nezavázal uvést zboží do souladu se smlouvou nebo je z okolností zřejmé, že podnikatel neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez podstatné újmy pro spotřebitele.

 

Chce-li spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, leží důkazní břemeno o tom, že vada je nepodstatná, na prodávajícím.

Spotřebitel je oprávněn zadržet zbývající část kupní ceny, a to zcela nebo zčásti, podle závažnosti porušení smlouvy, dokud prodávající nesplní své povinnosti týkající se shody plnění a vadného plnění.

Obecně platí, že:

 

prodávající musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady.

pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění zboží, které bylo uvedeno do provozu v souladu s povahou a účelem zboží před tím, než se vada projevila, zahrnuje povinnost opravy nebo výměny odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení do provozu zboží dodaného jako náhrada nebo opraveného zboží nebo úhradu nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.

 

Přiměřená lhůta pro opravu nebo výměnu zboží se počítá ode dne, kdy spotřebitel oznámil podnikateli vadu.

Spotřebitel musí zboží zpřístupnit obchodníkovi za účelem jeho opravy nebo výměny.

Snížení protiplnění je přiměřené, pokud se rovná rozdílu mezi hodnotou zboží, na které má spotřebitel nárok v případě smluvního plnění, a hodnotou zboží, které spotřebitel skutečně obdržel.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy lze uplatnit prohlášením adresovaným prodávajícímu, v němž vyjádří své rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Pokud se nesoulad týká pouze určité části zboží dodaného na základě kupní smlouvy a podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se vztahují na toto zboží, může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy pouze ve vztahu k nevyhovujícímu zboží, ale může od ní odstoupit i ve vztahu k jakémukoli jinému zboží, které s ním bylo pořízeno, pokud nelze rozumně očekávat, že si spotřebitel ponechá pouze zboží, které je ve shodě se smlouvou.

Pokud spotřebitel vypoví kupní smlouvu v celém rozsahu nebo ve vztahu k části zboží dodaného na základě kupní smlouvy, je povinen.

 

Spotřebitel musí vrátit zboží Prodávajícímu na jeho náklady; a

prodávající je povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu zaplacenou za dané zboží, jakmile obdrží zboží nebo potvrzení o vrácení zboží.

 

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky?

Závadu jste povinni nahlásit, jakmile ji zjistíte. Závada oznámená do dvou měsíců od jejího zjištění se považuje za oznámenou bez prodlení. Měli byste však vzít na vědomí, že po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty od data plnění smlouvy nemůžete uplatňovat žádná práva ze záruky.

Do promlčecí doby se nezapočítává část doby opravy, po kterou Kupující nemůže Zboží používat k určenému účelu.

Pro část Zboží, které se výměna nebo oprava týká, začíná promlčecí lhůta pro nárok na výměnu nebo opravu běžet znovu.

 

 

Toto pravidlo platí i v případě, že v důsledku opravy vznikne nová vada.

Pokud je předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použité zboží, mohou se strany dohodnout na kratší promlčecí době; v tomto případě nelze platně sjednat promlčecí dobu kratší než jeden rok.

Na koho můžete podat žalobu?

Můžete uplatnit záruční nárok u prodávajícího.

Jaké jsou další podmínky pro uplatnění práv ze záruky?

Do jednoho roku od data plnění můžete uplatnit nárok na záruku na náhradní zboží, a to pouze za předpokladu, že jste vadu oznámili, pokud prokážete, že zboží bylo poskytnuto prodávajícím. Po uplynutí jednoho roku od data plnění však nesete důkazní břemeno, že vámi zjištěná vada existovala v době plnění.

 

Záruka na výrobek

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku na výrobek?

V případě závady na movité věci (Zboží) můžete podle své volby uplatnit nárok v rámci záruky na příslušenství nebo záruky na výrobek.

Jaká máte práva v rámci reklamace výrobku?

V rámci reklamace výrobku můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného Zboží.

V jakých případech se zboží považuje za vadné?

Zboží je vadné, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti popsané výrobcem.

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?

Na uplatnění reklamace výrobku máte dva roky od data, kdy výrobce uvedl zboží na trh. Po uplynutí této doby toto právo ztrácíte.

U koho a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?

Své právo na reklamaci v rámci záruky na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci. Pro uplatnění nároku ze záruky na výrobek musíte prokázat, že zboží je vadné.

V jakých případech je výrobce (distributor) zproštěn povinnosti poskytnout záruku na výrobek?

Výrobce (distributor) je zproštěn povinnosti poskytnout záruku na výrobek pouze tehdy, pokud může prokázat, že:

 

vyrobil nebo uvedl Zboží na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo

vada nebyla zjistitelná podle stavu vědy a techniky v době uvedení na trh, nebo

vada Zboží vyplývá z použití zákona nebo závazného požadavku orgánu veřejné moci.

 

Výrobce (distributor) musí prokázat pouze jeden důvod pro osvobození.

Upozorňujeme, že na stejnou závadu nelze současně uplatnit záruku na příslušenství a záruku na výrobek. Pokud však bude vaše reklamace na výrobek úspěšná, můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství u výrobce vyměněného Zboží nebo opraveného dílu.

 

Dobré postavení

 

 

V jakých případech můžete uplatnit své právo na záruku?

Podle nařízení vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce na některé výrobky dlouhodobé spotřeby je prodávající povinen poskytnout záruku na prodej nových výrobků dlouhodobé spotřeby (např. technické zboží, nářadí, stroje) uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, jakož i na jejich příslušenství a součásti (dále v tomto oddíle souhrnně označované jako spotřební zboží) v rozsahu v něm uvedeném.

Kromě toho může prodávající poskytnout záruku dobrovolně; v takovém případě musí být kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytnuto záruční prohlášení.

Záruční list musí být spotřebiteli poskytnut na trvalém nosiči nejpozději v okamžiku dodání zboží.

To musí být uvedeno v záručním prohlášení:

 

jasné prohlášení, že v případě vadného plnění zboží je spotřebitel oprávněn bezplatně uplatnit zákonná práva ze záruky a že tato práva nejsou zárukou dotčena.

jméno a adresu ručitele.

postup, který má spotřebitel dodržet při uplatnění záruky, identifikaci zboží, na které se záruka vztahuje, a

záruční podmínky, kupní cenu Zboží.

 

Jaká jsou vaše práva a jaká je lhůta v případě povinného ručení? Práva ze záruky

Zákazník může na základě svého práva ze záruky požadovat opravu nebo výměnu zboží, požadovat snížení ceny v případech stanovených zákonem nebo v konečném důsledku odstoupit od smlouvy, pokud se povinný nezavázal k opravě nebo výměně zboží, nemůže splnit svůj závazek v přiměřené lhůtě, aniž by tím byly dotčeny zájmy oprávněného, nebo pokud zájem oprávněného na opravě nebo výměně zboží zanikl.

Kupující může také podle své volby uplatnit reklamaci opravy přímo v sídle prodávajícího, v jakékoli provozovně, pobočce nebo servisu uvedeném prodávajícím na záručním listu.

Lhůta pro validaci

Záruční nároky lze uplatnit během záruční doby, záruční doba je v souladu s vládním nařízením 151/2003 (IX. 22.):

 

a.  jeden rok za prodejní cenu 10 000 HUF nebo vyšší, avšak nejvýše 100 000 HUF,

b.  dva roky za prodejní cenu vyšší než 100 000 HUF, ale nepřesahující 250 000 HUF,

c.  Tři roky nad prodejní cenou 250 000 HUF.

 

Nedodržení těchto lhůt má za následek ztrátu práv, ale v případě opravy spotřebního zboží se záruční doba prodlužuje ode dne dodání k opravě o dobu, po kterou zákazník nemohl spotřební zboží používat v důsledku vady v souladu s jeho určením.

Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží zákazníkovi nebo, pokud instalaci provádí prodávající nebo jeho zástupce, dnem instalace.

Pokud zákazník uvede spotřební zboží do provozu po více než šesti měsících od dodání, začíná záruční doba běžet dnem dodání spotřebního zboží.

Pravidla pro vyřizování reklamace záruky

Při vyřizování opravy se prodávající vynasnaží provést opravu do 15 dnů. Lhůta pro opravu začíná běžet od převzetí spotřebního zboží.

Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, prodávající informuje kupujícího

 

 

předpokládanou dobu opravy nebo výměny.

Pokud se během záruční doby při první opravě spotřebního zboží prodávajícím zjistí, že spotřební zboží nelze opravit, prodávající spotřební zboží vymění do osmi dnů, pokud se kupující nedohodne jinak. Nelze-li spotřební zboží vyměnit, vrátí prodávající kupujícímu do osmi dnů kupní cenu uvedenou na dokladu o zaplacení ceny spotřebního zboží předloženém spotřebitelem, tj. na faktuře nebo pokladním dokladu vystaveném podle zákona o DPH.

Přijetím VOP zákazník souhlasí s tím, že mu informace mohou být poskytnuty elektronickou cestou nebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým lze prokázat jejich přijetí zákazníkem.

Pokud prodávající není schopen opravit spotřební zboží do 30 dnů:

 

pokud s tím zákazník souhlasil, může být oprava provedena později, nebo

pokud zákazník nesouhlasí s následným provedením opravy nebo v tomto smyslu neučinil prohlášení, musí být spotřební zboží vyměněno do osmi dnů od uplynutí 30denní lhůty bez výsledku, nebo

pokud zákazník nesouhlasí s následným provedením opravy nebo v tomto smyslu neučinil prohlášení, ale spotřební zboží nelze vyměnit, musí být zákazníkovi vrácena prodejní cena uvedená na faktuře nebo dokladu o koupi spotřebního zboží do osmi dnů po uplynutí 30denní lhůty bez výsledku.

 

Pokud se spotřební zboží porouchá počtvrté, má zákazník nárok na:

 

prodejce na opravu požaduje, aby vás kontaktoval, nebo

místo nároku na opravu požádat prodávajícího o poměrné snížení kupní ceny podle § 6:159 odst. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku, nebo

nechat spotřebitelské zboží opravit nebo jinak opravit na náklady prodávajícího namísto nároku na opravu podle § 6:159 odst. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku, nebo

pokud kupující nevyužije nebo neoznámí tato práva (oprava, snížení ceny a další nápravná opatření na náklady prodávajícího), musí být spotřební zboží vyměněno do 8 dnů, a pokud spotřební zboží nelze vyměnit, musí být do 8 dnů vrácena prodejní cena uvedená na faktuře nebo dokladu o koupi spotřebního zboží.

 

Spotřební zboží, na které se vztahuje povinná záruka podle nařízení vlády č. 151/2003, které je pevně zabudované nebo váží více než 10 kg nebo nemůže být přepravováno jako příruční zavazadlo ve veřejné dopravě, s výjimkou vozidel, musí být opraveno v místě použití. Pokud opravu nelze provést v místě použití, demontáž, instalaci, odvoz a vrácení provede podnik nebo v případě žádosti o opravu podané přímo opravně opravna.

Výjimky ze záruky

Pravidla uvedená v části "Pravidla pro vyřízení pojistné události" se nevztahují na elektrokola, elektroskútry, čtyřkolky, motocykly, mopedy, automobily, obytné přívěsy, karavany, obytné přívěsy s přívěsem, přívěsy a motorová plavidla.

U tohoto Zboží se však Prodávající rovněž vynasnaží vyhovět žádosti o opravu do 15 dnů.

Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, musí prodávající informovat kupujícího o předpokládané době trvání opravy nebo výměny.

Jaký je vztah mezi zárukami a jinými záručními právy?

Záruka je doplňkem k právům na záruku (záruka na výrobek a příslušenství), přičemž zásadní rozdíl mezi obecnými právy na záruku a zárukou spočívá v tom, že v případě záruky je důkazní břemeno na straně spotřebitele nižší.

Dobrovolný záruční závazek prodávajícího nezahrnuje po dobu trvání povinné záruky pro spotřebitele

 

 

podmínky, které jsou méně příznivé než práva přiznaná pravidly o povinných zárukách. Následně však mohou být podmínky dobrovolné záruky stanoveny libovolně, avšak zárukou nemohou být dotčena zákonná práva spotřebitele, včetně práv založených na záruce za způsobilost.

Žádost o výměnu do tří pracovních dnů

V případě prodeje přes internetový obchod platí rovněž požadavek výměny do tří pracovních dnů. Reklamace výměny do tří pracovních dnů je možná u nového zboží dlouhodobé spotřeby, na které se vztahuje nařízení vlády č. 151/2003 (22.IX.), podle něhož pokud je reklamace výměny uplatněna do 3 pracovních dnů, musí si to prodejce vyložit tak, že zboží bylo vadné již v době prodeje a musí je bez dalšího vyměnit.

Kdy je prodávající zproštěn své záruční povinnosti?

Prodávající se zprostí své záruční povinnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že příčina vady vznikla až po provedení plnění.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete současně uplatnit záruční reklamaci a záruční reklamaci na stejnou závadu nebo záruční reklamaci výrobku a záruční reklamaci současně, ale máte práva vyplývající ze záruky bez ohledu na záruční práva.

 

 

Informace o záruce na výrobek a záruce shody zboží pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli

Obecná pravidla týkající se práv z vedlejších záruk

Kupující, který není spotřebitelem, může podle své volby uplatnit následující záruční nároky:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, ledaže by to bylo nemožné nebo by to prodávajícímu způsobilo nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s jakýmkoli jiným požadavkem, který jste vznesli. Pokud jste nepožádali nebo jste nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o přiměřené snížení ceny nebo může kupující nechat vadu opravit nebo vyměnit na náklady prodávajícího nebo může v krajním případě odstoupit od smlouvy.

Můžete přejít z jednoho práva na záruku na druhé, ale náklady na přechod nesete vy, pokud to nebylo oprávněné nebo pokud k tomu prodejce neuvedl důvod.

V případě použitého Zboží se práva na záruku a záruku obvykle liší od obecných pravidel. V případě použitého Zboží lze rovněž přihlédnout k vadnému plnění, ale je třeba vzít v úvahu okolnosti, za kterých mohl Kupující výskyt určitých vad očekávat. V důsledku stárnutí je výskyt určitých vad častější a nelze předpokládat, že použité Zboží může být stejně kvalitní jako nově zakoupené Zboží. Na základě toho může Kupující uplatnit svá práva ze záruky pouze na vady, které jsou vedle vad vyplývajících z užívání a jsou na nich nezávislé. Pokud má použité Zboží vady a Odběratel, který je Spotřebitelem, byl o tom při koupi informován, Dodavatel za známou vadu neodpovídá.

V případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, je doba platnosti práva na reklamaci v rámci záruky 1 rok, počínaje dnem dodání.

Záruka a garance

Záruky na výrobky a povinné záruky jsou dostupné pouze zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli. Pokud Prodávající poskytuje na určité Zboží dobrovolnou záruku, uvede tuto skutečnost zvlášť při koupi Zboží.

Pokud výrobce poskytuje na Zboží záruku výrobce, která se vztahuje i na kupující, kteří nejsou spotřebiteli, je výrobce povinen.

 

 

lze vyžádat přímo od výrobce.

Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Datum přijetí: 2023-10-16

Správce údajů

Název: Naturtex Ltd. 

Sídlo: 6728 Szeged, Cserje sor 9.

Adresa pro korespondenci a stížnosti: 6728 Szeged, Cserje sor 9.

Webové stránky: https://naturtexshop.cz/

Hostování

Název: UNAS Online Ltd.

Korespondenční adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Telefonní číslo:

Popis zpracování údajů prováděného při provozu internetového obchodu

Tento dokument obsahuje veškeré relevantní informace o správě údajů v souvislosti s provozem internetového obchodu v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen: nařízení, GDPR) a zákonem CXII z roku 2011 (dále jen: Infotv.).

Informace o používání souborů cookie

Co je to cookie?

 Správce údajů používá
při návštěvě webových stránek tzv. cookies. Soubor cookie je soubor písmen a čísel, který naše webové stránky odesílají do vašeho prohlížeče, aby uložily určitá nastavení, usnadnily používání našich webových stránek a pomohly nám shromažďovat některé relevantní statistické informace o našich návštěvnících.

Některé soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje a nelze je použít k identifikaci jednotlivého uživatele, ale některé z nich obsahují jedinečný identifikátor - tajnou, náhodně vygenerovanou sekvenci čísel - který je uložen ve vašem zařízení, čímž je zajištěna vaše identifikace. Doba trvání jednotlivých souborů cookie je popsána v příslušném popisu každého souboru cookie.

Právní pozadí a právní základ pro soubory cookie:

Rozlišujeme tři typy souborů cookie: soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, soubory cookie pro statistické účely a soubory cookie pro marketingové účely.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení v případě souborů cookie pro statistické a marketingové účely a váš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení v případě souborů cookie nezbytných pro fungování webových stránek.

Hlavní funkce souborů cookie používaných na webových stránkách:

Soubory cookie jsou nezbytné pro provoz webových stránek:

Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, nemusí být některé funkce k dispozici.

Soubory cookie relace: tyto soubory cookie ukládají polohu návštěvníka, jazyk prohlížeče, měnu platby a jejich životnost je do zavření prohlížeče nebo maximálně 2 hodiny.

Soubor cookie s věkově schváleným obsahem: tyto soubory cookie zaznamenávají skutečnost, že byl schválen věkově schválený obsah a že subjekt údajů je starší 18 let, a trvají až do zavření prohlížeče.

Doporučené produkty cookie: funkce "doporučit příteli" zaznamenává seznam produktů, které chcete doporučit. Její životnost je 60 dní.

Mobilní verze, designový soubor cookie: detekuje zařízení, které návštěvník používá, a přepne na mobilní verzi do plného zobrazení. Životnost 365 dní.

Soubor cookie pro přijetí: když přijdete na stránky, budete v okně s upozorněním vyzváni k přijetí prohlášení o souboru cookie. Jeho životnost je 365 dní.

Exit #2 cookie: možnost #2 ukončí návštěvníka po 90 dnech. Jeho životnost je 90 dní.

Soubor cookie Backend ID: ID backendového serveru obsluhujícího web. Tento soubor cookie identifikuje soubor cookie na straně serveru.

Soubory cookie pro statistické účely:

Soubor cookie Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací získat přesnější přehled o aktivitách jejich návštěvníků. Služba může používat soubory cookie ke shromažďování informací a vykazování statistik o používání webových stránek, aniž by bylo nutné návštěvníky individuálně identifikovat společnosti Google. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor cookie "__ga". Kromě vytváření zpráv ze statistik o používání webových stránek může být služba Google Analytics spolu s některými výše popsanými reklamními soubory cookie použita také k zobrazování relevantnějších reklam v produktech Google (například ve vyhledávači Google) a na webu.

Soubory cookie odkazu: zaznamenávají, ze které externí stránky návštěvník na web přišel. Jejich životnost trvá až do zavření prohlížeče.

Soubor cookie naposledy zobrazeného produktu: zaznamenává produkty, které si návštěvník naposledy prohlížel. Jejich životnost je 60 dní.

Soubor cookie poslední zobrazené kategorie: opraví poslední zobrazenou kategorii. Naposledy navštívená při poslední kontrole.

Soubor cookie nákupního košíku: zaznamenává produkty vložené do nákupního košíku. Používá se k ukládání souborů cookie.

Soubor cookie inteligentní nabídky: zaznamenává podmínky, za kterých se inteligentní nabídky zobrazují (např. zda byl návštěvník na webu již dříve, zda provedl objednávku).

Další informace o tom, jak odstranit soubory cookie, naleznete na níže uvedených odkazech:

Údaje zpracovávané pro účely uzavírání a plnění smluv

Pro účely uzavírání smluv a plnění může být provedeno více než jedno zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování údajů v souvislosti s vyřizováním reklamací a správou záruk bude probíhat pouze v případě, že uplatníte jedno z těchto práv.

Pokud nenakupujete prostřednictvím internetového obchodu, ale jste jeho návštěvníkem, může se na vás marketingové zpracování vztahovat, pokud nám k němu udělíte souhlas pro marketingové účely.

Další podrobnosti o zpracování údajů pro účely uzavírání smluv a plnění:

Vystavení faktury

Zpracování údajů se provádí za účelem vystavování faktur v souladu se zákonem a plnění povinnosti vést účetnictví. Podle § 169 odst. 1 až 2 daňového zákona jsou společnosti povinny uchovávat účetní doklady, které přímo i nepřímo podporují účetnictví.

 

Zpracované údaje
Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Doba zpracování údajů
Vystavené faktury musí být podle § 169 odst. 2 zákona o veřejných financích uchovávány po dobu 8 let od data vystavení faktury.

 

Právní základ pro zpracování
Podle čl. 159 odst. 1 zákona CXXVII z roku 2007 o dani z přidané hodnoty je vystavení faktury povinné a musí být uchováváno po dobu 8 let podle čl. 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví [zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení].

Další zpracování dat

Pokud správce údajů hodlá provádět další zpracování, poskytne předem informace o podstatných okolnostech zpracování (právní základ a právní východisko zpracování, účel zpracování, rozsah zpracovávaných údajů, doba trvání zpracování).

Příjemci osobních údajů

Zpracování za účelem uložení osobních údajů

Název zpracovatele údajů: UNAS Online Kft.

Kontaktní údaje zpracovatele údajů:

Telefonní číslo:

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webové stránky: unas.hu

Zpracovatel ukládá osobní údaje na základě smlouvy se správcem údajů. Není oprávněn k přístupu k osobním údajům.

Činnosti zpracování údajů související se zasíláním newsletterů

Název společnosti provozující poštovní systém je The Rocket Science Group LLC.

Společnost provozující poštovní systém sídlí na adrese 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

Telefonní číslo společnosti provozující poštovní systém:

E-mailová adresa společnosti provozující poštovní systém: privacy@mailchimp.com

Webové stránky společnosti, která provozuje poštovní systém: mailchimp.com

Zpracovatel údajů se podílí na zasílání newsletterů na základě smlouvy se správcem údajů. Zpracovatel údajů přitom zpracovává jméno a e-mailovou adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro zasílání newsletteru.

Zpracování dat souvisejících s fakturací

Název zpracovatele údajů: HRP Europe Kft. - Navision

Zpracovatel údajů se nachází na adrese 1033 Budapest, Huszti út 34.

Telefonní číslo zpracovatele údajů:

E-mailová adresa zpracovatele údajů:

Webové stránky zpracovatele údajů:

Zpracovatel se podílí na evidenci účetních dokladů na základě smlouvy se správcem údajů. Zpracovatel přitom zpracovává jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro účetní záznamy, a to po dobu podle § 169 odst. 2 zákona, a poté je vymaže.

Spolehlivý program obchodu

Za účelem provozování programu Spolehlivý obchod společnosti www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., DIČ: 24868291-2-42, IČO: 01-09-186759) bude po nákupu na arukereso.hu předána e-mailová adresa zákazníka a název zakoupeného zboží. Účelem přenosu údajů je vyžádání a zobrazení zpětné vazby od zákazníka. Takto předané osobní údaje budou společností Online Comparison Shopping s.r.o. zpracovány v souladu se zásadami ochrany soukromí a osobních údajů www.arukereso.hu. Správcem údajů předávaných v této souvislosti je společnost Online Comparison Shopping Ltd.

Vaše práva při zpracování vašich údajů

Po dobu zpracování máte podle nařízení následující práva:

 • právo odvolat souhlas
 • přístup k osobním údajům a informacím o správě údajů
 • právo na opravu
 • omezení zpracování,
 • právo na výmaz
 • právo na protest
 • právo na přenositelnost.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, bude to vyžadovat vaši identifikaci a správce údajů s vámi bude muset komunikovat. Proto, aby bylo možné vás identifikovat, budete muset poskytnout osobní údaje (identifikace však bude založena pouze na údajích, které o vás Správce již má) a vaše stížnosti na zpracování budou k dispozici na e-mailovém účtu Správce po dobu uvedenou v tomto oznámení v souvislosti se stížnostmi. Pokud jste byli naším zákazníkem a chcete být identifikováni pro účely vyřízení reklamace nebo vyřízení záruky, uveďte prosím pro účely identifikace také ID své objednávky. To můžeme použít k vaší identifikaci jako zákazníka.

Správce údajů odpoví na stížnosti týkající se zpracování údajů nejpozději do 30 dnů.

Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů a v takovém případě budou údaje z našich systémů vymazány. Upozorňujeme však, že v případě nevyřízené objednávky může mít odvolání souhlasu za následek, že vám nebudeme moci zboží doručit. Kromě toho, pokud již byl nákup uskutečněn, nemusíme mít podle účetních předpisů možnost vymazat fakturační údaje z našich systémů, a pokud máte vůči nám dluh, můžeme vaše údaje v případě odvolání souhlasu zpracovávat na základě oprávněného zájmu na vymáhání dluhu.

Přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce údajů zpětnou vazbu o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo na:

 • mít přístup ke zpracovávaným osobním údajům a
 • následující informace, které poskytne správce údajů:
  • účely zpracování;
  • kategorie osobních údajů, které o vás zpracováváme;
  • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým správce osobní údaje poskytl nebo poskytne;
  • předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;
  • vaše právo požadovat od správce opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • pokud údaje nebyly získány od vás, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
  • skutečnost automatizovaného rozhodování (pokud se takový postup používá), včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech jasné informace o použité logice a významu a pravděpodobných důsledcích takového zpracování pro vás.

Účelem uplatnění práva může být zjištění a ověření zákonnosti zpracování, a proto může správce v případě opakovaných žádostí o informace účtovat přiměřenou úhradu za poskytnutí informací.

Přístup k osobním údajům zajišťuje správce údajů tak, že vám po vaší identifikaci zašle e-mailem zpracovávané osobní údaje a informace. Pokud jste zaregistrováni, poskytneme vám přístup, abyste si mohli prohlédnout a ověřit osobní údaje, které o vás zpracováváme, přihlášením do svého účtu.

V žádosti uveďte, zda chcete přístup ke svým osobním údajům nebo k informacím o správě údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce údajů na vaši žádost neprodleně opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce na vaši žádost omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Zpochybňujete přesnost osobních údajů, v takovém případě se omezení vztahuje na dobu, která správci umožňuje ověřit přesnost osobních údajů; pokud lze přesnost zjistit okamžitě, omezení se neuplatní;
 • zpracování je protiprávní, ale vy z jakéhokoli důvodu vznesete námitku proti výmazu údajů (například proto, že jsou pro vás údaje důležité pro účely uplatnění právního nároku) a nepožádáte o výmaz údajů, ale o omezení jejich použití;
 • správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely, pro které jsou zpracovávány, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
 • Vznesli jste námitku proti zpracování, ale správce údajů může mít na zpracování také oprávněný zájem; v takovém případě bude zpracování omezeno, dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud je zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje zpracovávány, s výjimkou uložení, pouze se souhlasem subjektu údajů nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Správce údajů vás bude o zrušení omezení předem informovat (nejméně 3 pracovní dny před zrušením omezení).

Právo na výmaz - právo být zapomenut

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány správcem;
 • Odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
 • Vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu a neexistuje žádný převažující oprávněný důvod (tj. oprávněný zájem) pro zpracování,
 • osobní údaje byly správcem zpracovávány protiprávně a tato skutečnost byla zjištěna na základě stížnosti,
 • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Pokud správce údajů zveřejnil vaše osobní údaje z jakéhokoli zákonného důvodu a je povinen je vymazat z některého z výše uvedených důvodů, podnikne přiměřené kroky, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, aby informoval ostatní správce údajů, že jste požádali o vymazání odkazů na dané osobní údaje nebo jejich kopií.

Výmaz se nepoužije, pokud je zpracování nezbytné:

 • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
 • splnění povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, která vyžaduje, aby správce zpracovával osobní údaje (například zpracování v souvislosti s fakturací, kdy je uložení faktury vyžadováno zákonem), nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;
 • k podání, vymáhání nebo obhajobě právních nároků (např. pokud vůči vám správce údajů uplatňuje nárok a dosud jej nevyřešil nebo pokud probíhá řízení o stížnosti spotřebitele nebo stížnosti týkající se správy údajů).

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. V takovém případě správce nesmí osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tyto účely, včetně profilování, pokud souvisí s přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nesmí být vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo na přenositelnost

Pokud je zpracování automatizované nebo pokud je zpracování založeno na vašem dobrovolném souhlasu, máte právo požádat správce údajů o údaje, které jste mu poskytli a které vám správce údajů zpřístupní ve formátu xml, JSON nebo csv, a pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat, aby správce údajů údaje v tomto formátu předal jinému správci údajů.

Automatizované rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás podobně významně dotýkalo. V takových případech musí správce přijmout vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva vznést námitku proti rozhodnutí.

Výše uvedené neplatí, pokud rozhodnutí:

 • nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;
 • je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se vztahuje na správce a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
 • je založeno na vašem výslovném souhlasu.

Registrace v registru ochrany údajů

V souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů byl správce údajů povinen oznámit některé své činnosti zpracování údajů do registru ochrany osobních údajů. Tato oznamovací povinnost zanikla ke dni 25. května 2018.

Opatření pro zabezpečení dat

Správce údajů prohlašuje, že zavedl vhodná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním, přenosem, vyzrazením, vymazáním nebo zničením, náhodným zničením nebo náhodným poškozením a nedostupností v důsledku změn používaných technologií.

Správce údajů vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že jeho zpracovatelé údajů při práci s vašimi osobními údaji rovněž přijmou vhodná opatření k zabezpečení údajů, pokud to organizační a technické možnosti dovolí.

Dostupné opravné prostředky

Pokud se domníváte, že správce údajů porušil právní ustanovení o zpracování údajů nebo nevyhověl žádosti, můžete zahájit vyšetřovací řízení u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací s cílem ukončit údajné protiprávní zpracování (poštovní adresa: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonní čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Jste rovněž informováni o tom, že v případě porušení právních předpisů o zpracování údajů nebo v případě, že správce údajů nevyhověl žádosti, můžete proti správci údajů podat občanskoprávní žalobu k soudu.

Změny oznámení o ochraně osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů tak, aby nebyl dotčen účel a právní základ zpracování. Používáním webových stránek po nabytí účinnosti změny souhlasíte se změněným oznámením o ochraně osobních údajů.

Pokud správce údajů hodlá shromážděné údaje dále zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, bude vás před dalším zpracováním informovat o účelech zpracování a o následujících informacích:

 • dobu uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby;
 • vaše právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se vás týkají, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a v případě zpracování založeného na oprávněném zájmu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a v případě zpracování založeného na souhlasu nebo smluvním vztahu požadovat právo na přenositelnost údajů;
 • v případě zpracování na základě souhlasu, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • zda je poskytnutí osobních údajů založeno na zákonné nebo smluvní povinnosti nebo je podmínkou pro uzavření smlouvy, zda máte povinnost osobní údaje poskytnout a jaké jsou možné důsledky neposkytnutí údajů;
 • skutečnost automatizovaného rozhodování (pokud se takový postup používá), včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech jasné informace o použité logice a významu a pravděpodobných důsledcích takového zpracování pro vás.

Zpracování může být zahájeno až poté, pokud je právním základem pro zpracování souhlas, přičemž kromě informací musíte poskytnout i svůj souhlas.

Informace pro spotřebiteleInformace pro spotřebitele

Informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel se řídí občanským zákoníkem. Podle čl. 8:1 odst. 1 bodu 3 se za spotřebitele považují pouze fyzické osoby jednající mimo rámec své profese, samostatně výdělečné činnosti nebo podnikatelské činnosti, právnické osoby tedy nemohou uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu!

 Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu podle článku 20 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.). Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy

a) V případě smlouvy o prodeji zboží
aa) zboží,
ab) v případě prodeje více Zboží, je-li každé Zboží dodáno v jinou dobu, na poslední dodané Zboží,

spotřebitelem nebo třetí stranou, která není dopravcem a kterou uvedl spotřebitel, ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

Žádným ustanovením tohoto článku není dotčeno právo spotřebitele uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku v období mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí zboží.

Pokud spotřebitel učinil návrh na uzavření smlouvy, má právo před uzavřením smlouvy tento návrh odvolat, čímž zaniká povinnost učinit návrh na uzavření smlouvy.

Oznámení o zrušení smlouvy, uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo výpověď smlouvy

Spotřebitel může uplatnit právo stanovené v článku 20 vládního nařízení 45/2014 (26.II.) prostřednictvím jasného prohlášení v tomto smyslu nebo pomocí vzoru prohlášení, který lze stáhnout z internetových stránek.

Platnost odstoupení spotřebitele od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za uplatněné ve lhůtě, pokud spotřebitel ve lhůtě odešle své prohlášení.

V případě písemného odstoupení od smlouvy nebo výpovědi stačí zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ve stanovené lhůtě.

Důkazní břemeno, že spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s tímto ustanovením, nese spotřebitel.

Prodávající potvrdí odstoupení od smlouvy spotřebitele na elektronickém médiu po jeho obdržení.

Povinnosti prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Povinnost prodávajícího vrátit peníze

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s článkem 22 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.), vrátí mu prodávající celkovou částku, kterou spotřebitel zaplatil jako protiplnění, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním, včetně poplatku za dodání, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy se o odstoupení dozvěděl. Upozorňujeme, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady způsobené volbou jiného než nejméně nákladného obvyklého způsobu dopravy.

Jak je prodávající povinen vrátit peníze

V případě odstoupení od smlouvy nebo jejího ukončení v souladu s článkem 22 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.) vrátí prodávající spotřebiteli částku stejným způsobem, jaký spotřebitel použil jako způsob platby. S výslovným souhlasem spotřebitele může prodávající pro vrácení peněz použít jiný způsob platby, ale spotřebiteli v důsledku toho nebude účtován žádný další poplatek. Prodávající neodpovídá za prodlení způsobené nesprávným a/nebo nepřesným číslem bankovního účtu nebo poštovní adresou, které spotřebitel uvedl.

Další náklady

Pokud si spotřebitel výslovně zvolí jiný způsob dopravy než nejméně nákladný obvyklý způsob dopravy, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které z toho vyplývají. V takovém případě je povinen uhradit náklady až do výše uvedených obvyklých nákladů na dodání.

Právo na zadržení

Prodávající může zadržet částku splatnou spotřebiteli, dokud spotřebitel Zboží nevrátí nebo neprokáže nade vší pochybnost, že je vrátil, podle toho, co nastane dříve. Zásilky zaslané na dobírku nebo poštou nemůžeme přijmout.

V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení závazků spotřebitele

Vrácení zboží

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s článkem 22 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.), vrátí Zboží neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, nebo je předá Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí Zboží. Vrácení se považuje za včasné, pokud spotřebitel vrátí zboží před uplynutím této lhůty.

Úhrada přímých nákladů spojených s vrácením Zboží

Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Zboží. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího. Pokud spotřebitel vypoví smlouvu o poskytování služby uzavřenou mimo obchodní prostory nebo na dálku po zahájení plnění, musí obchodníkovi zaplatit poplatek úměrný službě poskytnuté do dne oznámení výpovědi obchodníkovi. Částka, kterou má spotřebitel poměrně zaplatit, se stanoví na základě celkové výše úplaty stanovené ve smlouvě plus daň. Pokud spotřebitel prokáže, že takto stanovená celková částka je nepřiměřeně vysoká, vypočte se poměrná částka na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých do dne vypovězení smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme přijmout zboží vrácené na dobírku nebo poštovní poukázku.

Odpovědnost spotřebitele za odpisy

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho používání nad rámec použití nezbytného pro určení jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

Pokud právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit nebo jej lze uplatnit pouze za podmínek stanovených platnými právními předpisy, není zákazník oprávněn produkt používat pro účely zkoušení.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v těchto případech

Prodávající vás výslovně upozorňuje, že právo na odstoupení od smlouvy nemůžete uplatnit v případech stanovených v čl. 29 odst. 1 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.):

 1. po úplném splnění služby, ale pokud smlouva ukládá spotřebiteli platební povinnost, lze se této výjimky dovolávat pouze tehdy, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a s jeho vědomím, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnik smlouvu zcela splní;
 2. u zboží nebo služeb, jejichž cena nebo poplatky podléhají výkyvům, které podnik finančního trhu nemůže ovlivnit a které jsou možné i během lhůty stanovené pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;
 3. pro Zboží, které není prefabrikované, které bylo vyrobeno na základě pokynů nebo výslovného přání spotřebitele, nebo pro Zboží, které je zjevně přizpůsobeno spotřebiteli;
 4. zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží, které si zachovává svou kvalitu po krátkou dobu;
 5. u zapečetěného Zboží, které nelze po otevření po dodání vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů;
 6. Zboží, které je ze své podstaty po dodání neoddělitelně smíšeno s jiným Zbožím;
 7. alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výkyvech trhu způsobem, který podnik nemůže ovlivnit, a jehož cena byla mezi stranami dohodnuta v době uzavření kupní smlouvy, ale smlouva je plněna až 30 dnů po uzavření smlouvy;
 8. v případě smlouvy o poskytování služeb, kdy podnikatel navštíví spotřebitele na jeho výslovnou žádost za účelem provedení naléhavé opravy nebo údržby;
 9. prodej kopie zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud spotřebitel obal po dodání otevřel;
 10. noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;
 11. pro smlouvy uzavřené ve veřejné dražbě;
 12. u zakázek na poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilů, stravování nebo volnočasových aktivit, s výjimkou služeb v oblasti bydlení, pokud je ve smlouvě stanovena lhůta nebo doba plnění;
 13. pokud jde o digitální obsah poskytovaný na nehmotném nosiči, pokud prodávající zahájil plnění s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel současně s udělením tohoto souhlasu vzal na vědomí, že po zahájení plnění a zaslání potvrzení podniku spotřebiteli ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Informace o zárukách na výrobky a zárukách shody pro spotřebitelské smlouvy

Tato část Informačního oznámení pro spotřebitele byla vypracována na základě zmocnění v čl. 9 odst. 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.), v souladu s přílohou 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.).

Informace pro spotřebitele se vztahují pouze na zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, pravidla pro nespotřebitele jsou uvedena v samostatné kapitole.

Požadavky na smluvní plnění u spotřebitelských smluv

Požadavky na smluvní plnění u zboží prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy obecně a u zboží obsahujícího digitální prvek

Zboží a plnění musí v době plnění splňovat požadavky nařízení vlády 373/2021 (30.VI.2021). 

Aby bylo plnění považováno za souladné se smlouvou, musí být zboží, které je předmětem smlouvy.

 • splňují specifikace, množství, kvalitu, typ a mají funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu a další vlastnosti stanovené ve smlouvě.
 • být způsobilé k účelu určenému spotřebitelem, na který spotřebitel prodávajícího upozornil nejpozději při uzavření smlouvy a který prodávající akceptoval.
 • mít veškeré příslušenství a uživatelské příručky uvedené ve smlouvě, včetně návodu k instalaci, instalačních pokynů a zákaznické podpory, a
 • poskytovat aktualizace uvedené ve smlouvě.

Aby bylo plnění považováno za souladné se smlouvou, musí být zboží, které je předmětem smlouvy.

 • být vhodné pro účely stanovené pro stejný druh Zboží v platném kodexu chování, pokud neexistuje právní předpis, technická norma nebo technická norma.
 • mít množství, kvalitu, výkon a další vlastnosti, zejména pokud jde o funkčnost, kompatibilitu, dostupnost, stálost a bezpečnost, které může spotřebitel rozumně očekávat, jak je obvyklé u Zboží stejného druhu, s přihlédnutím k jakémukoli veřejnému prohlášení Prodávajícího, jeho zástupce nebo jiné osoby v distribučním řetězci o specifických vlastnostech Zboží, zejména v reklamě nebo na etiketě.
 • mají příslušenství a návod, které spotřebitel může rozumně očekávat, včetně obalu a návodu k instalaci, a
 • musí odpovídat vlastnostem a popisu Zboží, které podnik předložil jako vzorek, model nebo zkušební verzi před uzavřením smlouvy.

Zboží nemusí být v souladu s výše uvedeným veřejným prohlášením, pokud prodávající prokáže, že

 • nevěděla a ani nepotřebovala vědět o veřejném prohlášení.
 • veřejné prohlášení bylo řádně opraveno do doby uzavření smlouvy, nebo
 • veřejné prohlášení nemohlo ovlivnit rozhodnutí držitele práv uzavřít smlouvu.

Požadavky na smluvní plnění při prodeji zboží prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy

Má se za to, že prodávající plnil vadně, pokud vada zboží vznikla v důsledku nesprávné instalace, a to za předpokladu, že 

a) instalace je součástí kupní smlouvy a byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost; nebo

(b) instalaci měl provést spotřebitel a nesprávná instalace je důsledkem nedostatků v návodu k instalaci poskytnutém prodávajícím nebo v případě zboží obsahujícího digitální prvky poskytovatelem digitálního obsahu nebo digitální služby.

Pokud kupní smlouva stanoví, že zboží má být uvedeno do provozu prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, považuje se plnění za dokončené okamžikem uvedení do provozu.

Pokud je v případě zboží obsahujícího digitální prvky v kupní smlouvě sjednáno nepřetržité poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb po určitou dobu, odpovídá prodávající za vadu digitálního obsahu zboží, pokud se vada vyskytne nebo stane zjevnou do dvou let od dodání zboží v případě nepřetržitého poskytování po dobu nepřesahující dva roky.

Požadavky na smluvní plnění u zboží obsahujícího digitální prvky prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy

U zboží obsahujícího digitální prvky musí prodávající zajistit, aby byl spotřebitel informován o všech aktualizacích digitálního obsahu zboží nebo digitální služby spojené se zbožím, včetně bezpečnostních aktualizací, které jsou nezbytné pro zachování souladu zboží se smlouvou, a aby je obdržel. 

Povinnost prodávajícího zpřístupnit aktualizaci, pokud je kupní smlouva

 • se jedná o jednorázové dodání digitálního obsahu nebo digitální služby, přičemž druh a účel zboží a digitálních prvků a konkrétní okolnosti a povaha smlouvy jsou takové, jaké mohl spotřebitel rozumně očekávat, nebo
 • stanoví nepřetržité poskytování digitálního obsahu po určitou dobu, pak v případě nepřetržitého poskytování po dobu nepřesahující dva roky musí být poskytováno po dobu dvou let ode dne dodání zboží.

Pokud spotřebitel nenainstaluje poskytnuté aktualizace v přiměřené lhůtě, prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud jsou způsobeny výhradně nepoužitím příslušné aktualizace, a to za předpokladu, že

a) prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a o důsledcích jejího nenainstalování spotřebitelem; a

(b) neúspěšná instalace aktualizace spotřebitelem nebo nesprávná instalace aktualizace spotřebitelem není způsobena nedostatkem instalačních pokynů poskytnutých prodávajícím.

Vadné plnění nelze prokázat, pokud byl spotřebitel v době uzavření smlouvy výslovně informován o tom, že určitá vlastnost zboží se liší od zde popsané vlastnosti, a spotřebitel tuto odlišnost v době uzavření kupní smlouvy výslovně akceptoval.

Záruka na příslušenství

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku?

V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete vůči prodávajícímu uplatnit nárok ze záruky v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a v případě spotřebitelských smluv v souladu s ustanoveními vládního nařízení 373/2021 (30.VI.).

Jaká máte práva v rámci záruční reklamace?

Můžete uplatnit následující záruční nároky:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, ledaže by to bylo nemožné nebo by to prodávajícímu způsobilo nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s jakýmkoli jiným požadavkem, který jste vznesli. Pokud jste nepožádali nebo jste nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o přiměřené snížení ceny nebo v krajním případě odstoupit od smlouvy.

Můžete přejít z jednoho práva na záruku na druhé, ale náklady na přechod nesete vy, pokud to nebylo oprávněné nebo pokud k tomu prodejce neuvedl důvod.

V případě spotřebitelské smlouvy je třeba předpokládat, není-li prokázán opak, že vada zboží a zboží obsahujícího digitální prvky byla zjištěna v průběhu jednoho roku ode dne plnění smlouvy a byla přítomna již v době plnění zboží, ledaže by tento předpoklad byl neslučitelný s povahou zboží nebo povahou vady.

V případě použitého Zboží se práva na záruku a záruku obvykle liší od obecných pravidel. V případě použitého Zboží lze rovněž přihlédnout k vadnému plnění, je však třeba vzít v úvahu okolnosti, za kterých mohl Kupující výskyt určitých vad očekávat. V důsledku stárnutí je výskyt určitých vad častější a nelze předpokládat, že použité Zboží může být stejně kvalitní jako nově zakoupené Zboží. Na základě toho může Kupující uplatnit svá práva ze záruky pouze na vady, které jsou vedle vad vyplývajících z užívání a jsou na nich nezávislé. Má-li použité Zboží vady a Odběratel, který je Spotřebitelem, byl o tom při koupi informován, Dodavatel za známou vadu neodpovídá.

Prodávající může odmítnout uvést Zboží do souladu se smlouvou, pokud oprava nebo výměna není možná nebo by Prodávajícímu způsobila nepřiměřené dodatečné náklady, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně hodnoty Zboží v původním stavu a závažnosti porušení smlouvy.

Spotřebitel je rovněž oprávněn požadovat přiměřené snížení protiplnění nebo odstoupení od kupní smlouvy podle závažnosti porušení smlouvy, pokud.

 • Prodávající opravu nebo výměnu neprovedl nebo ji provedl, ale nedodržel zcela nebo zčásti následující podmínky
  • prodávající musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady.
  • pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění zboží, které bylo uvedeno do provozu v souladu s povahou a účelem zboží před tím, než se vada projevila, zahrnuje povinnost opravy nebo výměny odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení do provozu zboží dodaného jako náhrada nebo opraveného zboží nebo úhradu nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.
 • odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou.
 • dochází k opakovanému neplnění smlouvy, a to i přes pokusy prodávajícího uvést zboží do souladu se smlouvou.
 • vada je tak závažná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo okamžité ukončení kupní smlouvy, nebo
 • prodávající se nezavázal uvést zboží do souladu se smlouvou nebo je z okolností zřejmé, že podnikatel neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez podstatné újmy pro spotřebitele.

Chce-li spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, leží důkazní břemeno o tom, že vada je nepodstatná, na prodávajícím.

Spotřebitel je oprávněn zadržet zbývající část kupní ceny, a to zcela nebo zčásti, podle závažnosti porušení smlouvy, dokud prodávající nesplní své povinnosti týkající se souladu plnění a vadného plnění.

Obecně platí, že:

 • prodávající musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady.
 • pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění zboží, které bylo uvedeno do provozu v souladu s povahou a účelem zboží před tím, než se vada projevila, zahrnuje povinnost opravy nebo výměny odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení do provozu zboží dodaného jako náhrada nebo opraveného zboží nebo úhradu nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.

Přiměřená lhůta pro opravu nebo výměnu zboží se počítá ode dne, kdy spotřebitel oznámil podnikateli vadu.

Spotřebitel musí obchodníkovi poskytnout zboží, aby je mohl opravit nebo vyměnit.

Snížení protiplnění je přiměřené, pokud se rovná rozdílu mezi hodnotou zboží, na které má spotřebitel nárok v případě smluvního plnění, a hodnotou zboží, které spotřebitel skutečně obdržel.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy lze uplatnit prohlášením adresovaným prodávajícímu, v němž vyjádří své rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Pokud se nesoulad týká pouze určité části zboží dodaného na základě kupní smlouvy a podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se vztahují na toto zboží, může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy pouze ve vztahu k nevyhovujícímu zboží, ale může od ní odstoupit i ve vztahu k jakémukoli jinému zboží, které s ním bylo pořízeno, pokud nelze rozumně očekávat, že si spotřebitel ponechá pouze zboží, které je ve shodě se smlouvou.

Pokud spotřebitel vypoví kupní smlouvu v celém rozsahu nebo ve vztahu k části zboží dodaného na základě kupní smlouvy, je povinen.

 • Spotřebitel musí vrátit zboží Prodávajícímu na jeho náklady; a
 • prodávající je povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu zaplacenou za dané zboží, jakmile obdrží zboží nebo potvrzení o vrácení zboží.

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky?

Závadu jste povinni nahlásit, jakmile ji zjistíte. Závada oznámená do dvou měsíců od jejího zjištění se považuje za oznámenou bez prodlení. Měli byste však vzít na vědomí, že po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty od data plnění smlouvy nemůžete uplatňovat žádná práva ze záruky.

Do promlčecí doby se nezapočítává část doby opravy, po kterou Kupující nemůže Zboží používat k určenému účelu.

Pro část Zboží, které se výměna nebo oprava týká, začíná promlčecí lhůta pro nárok na výměnu nebo opravu běžet znovu. Toto pravidlo platí i v případě, že v důsledku opravy vznikne nová vada.

Pokud je předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použité zboží, mohou se strany dohodnout na kratší promlčecí době; v tomto případě nelze platně sjednat promlčecí dobu kratší než jeden rok.

Na koho můžete podat žalobu?

Můžete uplatnit záruční nárok u prodávajícího.

Jaké jsou další podmínky pro uplatnění vašich práv ze záruky?

Do jednoho roku od data plnění můžete uplatnit nárok na záruku na náhradní zboží, a to pouze za předpokladu, že jste vadu oznámili, pokud prokážete, že zboží bylo poskytnuto prodávajícím. Po uplynutí jednoho roku od data plnění však nesete důkazní břemeno, že vámi zjištěná vada existovala v době plnění.

Záruka na výrobek

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku na výrobek?

V případě závady na movité věci (Zboží) můžete podle své volby uplatnit nárok v rámci záruky na příslušenství nebo záruky na výrobek.

Jaká máte práva v rámci reklamace výrobku?

V rámci reklamace výrobku můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného Zboží.

V jakých případech je zboží považováno za vadné?

Zboží je vadné, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti popsané výrobcem.

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?

Na uplatnění reklamace výrobku máte dva roky od data, kdy výrobce uvedl zboží na trh. Po uplynutí této doby toto právo ztrácíte.

U koho a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?

Své právo na reklamaci v rámci záruky na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci. Pro uplatnění nároku ze záruky na výrobek musíte prokázat, že zboží je vadné.

V jakých případech je výrobce (distributor) zproštěn povinnosti poskytnout záruku na výrobek?

Výrobce (distributor) je zproštěn povinnosti poskytnout záruku na výrobek pouze tehdy, pokud může prokázat, že:

 • vyrobil nebo uvedl Zboží na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo
 • vada nebyla zjistitelná podle stavu vědy a techniky v době uvedení na trh, nebo
 • vada Zboží vyplývá z použití zákona nebo závazného požadavku orgánu veřejné moci.

Výrobce (distributor) musí prokázat pouze jeden důvod pro osvobození.

Upozorňujeme, že na stejnou závadu nelze současně uplatnit záruku na příslušenství a záruku na výrobek. Pokud však bude vaše reklamace na výrobek úspěšná, můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství u výrobce vyměněného Zboží nebo opraveného dílu.

Dobré postavení

V jakých případech můžete uplatnit své právo na záruku?

Podle nařízení vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce na některé výrobky dlouhodobé spotřeby je prodávající povinen poskytnout záruku na prodej nových výrobků dlouhodobé spotřeby (např. technické zboží, nářadí, stroje) uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, jakož i na jejich příslušenství a součásti (dále v tomto oddíle souhrnně označované jako spotřební zboží) v rozsahu v něm uvedeném.

Kromě toho může prodávající poskytnout záruku dobrovolně; v takovém případě musí být kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytnuto záruční prohlášení.

Záruční list musí být spotřebiteli poskytnut na trvalém nosiči nejpozději v okamžiku dodání zboží.

To musí být uvedeno v záručním prohlášení:

 • jasné prohlášení, že v případě vadného plnění zboží je spotřebitel oprávněn bezplatně uplatnit zákonná práva ze záruky a že tato práva nejsou zárukou dotčena.
 • jméno a adresu osoby ručící za záruku.
 • postup, který má spotřebitel dodržet při vymáhání záruky.
 • identifikaci zboží, na které se záruka vztahuje, a
 • podmínky záruky,
 • kupní cena Zboží.

Jaká jsou vaše práva a jaká je lhůta v případě povinného ručení?

Práva na postavení

Zákazník může na základě svého práva ze záruky požadovat opravu nebo výměnu zboží, požadovat snížení ceny v případech stanovených zákonem nebo v konečném důsledku odstoupit od smlouvy, pokud se povinný nezavázal k opravě nebo výměně zboží, nemůže splnit svůj závazek v přiměřené lhůtě, aniž by tím byly dotčeny zájmy oprávněného, nebo pokud zájem oprávněného na opravě nebo výměně zboží zanikl.

Kupující může také podle své volby uplatnit reklamaci opravy přímo v sídle prodávajícího, v jakékoli provozovně, pobočce nebo servisu uvedeném prodávajícím na záručním listu.

Lhůta pro validaci

Záruční nároky lze uplatnit během záruční doby, záruční doba je v souladu s vládním nařízením 151/2003 (IX. 22.):

  1. jeden rok za prodejní cenu 10 000 HUF nebo vyšší, avšak nejvýše 100 000 HUF,
  2. dva roky za prodejní cenu vyšší než 100 000 HUF, ale nepřesahující 250 000 HUF,
  3. Tři roky nad prodejní cenou 250 000 HUF.

Nedodržení těchto lhůt má za následek ztrátu práv, ale v případě opravy spotřebního zboží se záruční doba prodlužuje ode dne dodání k opravě o dobu, po kterou zákazník nemohl spotřební zboží používat v důsledku vady v souladu s jeho určením.

Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží zákazníkovi nebo, pokud instalaci provádí prodávající nebo jeho zástupce, dnem instalace.

Pokud zákazník uvede spotřební zboží do provozu později než šest měsíců po dodání, začíná záruční doba běžet dnem dodání spotřebního zboží.

Pravidla pro vyřizování reklamace záruky

Při vyřizování opravy se prodávající vynasnaží provést opravu do 15 dnů. Lhůta pro opravu začíná běžet od převzetí spotřebního zboží.

Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, musí prodávající informovat kupujícího o předpokládané době trvání opravy nebo výměny.

Pokud se během záruční doby při první opravě spotřebního zboží prodávajícím zjistí, že spotřební zboží nelze opravit, prodávající spotřební zboží vymění do osmi dnů, pokud se kupující nedohodne jinak. Nelze-li spotřební zboží vyměnit, vrátí prodávající kupujícímu do osmi dnů kupní cenu uvedenou na dokladu o zaplacení ceny spotřebního zboží předloženém spotřebitelem, tj. na faktuře nebo pokladním dokladu vystaveném podle zákona o DPH.

Přijetím VOP zákazník souhlasí s tím, že mu informace mohou být poskytnuty elektronickou cestou nebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým lze prokázat jejich přijetí zákazníkem.

Pokud prodávající není schopen opravit spotřební zboží do 30 dnů:

 • pokud s tím zákazník souhlasil, může být oprava provedena později, nebo
 • pokud zákazník nesouhlasí s následným provedením opravy nebo v tomto smyslu neučinil prohlášení, musí být spotřební zboží vyměněno do osmi dnů od uplynutí 30denní lhůty bez výsledku, nebo
 • pokud zákazník nesouhlasí s následným provedením opravy nebo v tomto smyslu neučinil prohlášení, ale spotřební zboží nelze vyměnit, musí být zákazníkovi vrácena prodejní cena uvedená na faktuře nebo dokladu o koupi spotřebního zboží do osmi dnů po uplynutí 30denní lhůty bez výsledku.

Pokud se spotřební zboží porouchá počtvrté, má zákazník nárok na:

 • prodejce na opravu požaduje, aby vás kontaktoval, nebo
 • místo nároku na opravu požádat prodávajícího o poměrné snížení kupní ceny podle § 6:159 odst. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku, nebo
 • nechat spotřebitelské zboží opravit nebo jinak opravit na náklady prodávajícího namísto nároku na opravu podle § 6:159 odst. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku, nebo
 • pokud kupující nevyužije nebo neoznámí tato práva (oprava, snížení ceny a další nápravná opatření na náklady prodávajícího), musí být spotřební zboží vyměněno do 8 dnů, a pokud spotřební zboží nelze vyměnit, musí být do 8 dnů vrácena prodejní cena uvedená na faktuře nebo dokladu o koupi spotřebního zboží.

Spotřební zboží, na které se vztahuje povinná záruka podle nařízení vlády č. 151/2003, které je pevně zabudované nebo váží více než 10 kg nebo nemůže být přepravováno jako příruční zavazadlo ve veřejné dopravě, s výjimkou vozidel, musí být opraveno v místě použití. Pokud opravu nelze provést v místě použití, demontáž, instalaci, odvoz a vrácení provede podnik nebo v případě žádosti o opravu podané přímo opravně opravna.

Výjimky ze záruky

Pravidla uvedená v části "Pravidla pro vyřízení pojistné události" se nevztahují na elektrokola, elektroskútry, čtyřkolky, motocykly, mopedy, automobily, obytné přívěsy, karavany, obytné přívěsy s přívěsem, přívěsy a motorová plavidla.

U tohoto Zboží se však Prodávající rovněž vynasnaží vyhovět žádosti o opravu do 15 dnů.

Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, musí prodávající informovat kupujícího o předpokládané době trvání opravy nebo výměny.

Jaký je vztah mezi zárukami a jinými záručními právy?

Záruka je doplňkem k právům na záruku (záruka na výrobek a příslušenství), přičemž zásadní rozdíl mezi obecnými právy na záruku a zárukou spočívá v tom, že v případě záruky je důkazní břemeno na straně spotřebitele nižší.

Dobrovolný záruční závazek prodávajícího nesmí po dobu trvání povinné záruky obsahovat podmínky pro spotřebitele, které jsou méně výhodné než práva přiznaná pravidly pro povinné záruky. Po uplynutí této doby však mohou být podmínky dobrovolné záruky stanoveny libovolně, avšak záruka nesmí mít vliv na zákonná práva spotřebitele, včetně práv založených na předpokládané záruce.

Žádost o výměnu do tří pracovních dnů

V případě prodeje přes internetový obchod platí rovněž požadavek výměny do tří pracovních dnů. Reklamace výměny do tří pracovních dnů je možná u nového zboží dlouhodobé spotřeby, na které se vztahuje nařízení vlády č. 151/2003 (22.IX.), podle něhož pokud je reklamace výměny uplatněna do 3 pracovních dnů, musí si to prodejce vyložit tak, že zboží bylo vadné již v době prodeje a musí je bez dalšího vyměnit.

Kdy je prodávající zproštěn své záruční povinnosti?

Prodávající se zprostí své záruční povinnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že příčina vady vznikla až po provedení plnění.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete současně uplatnit záruční nárok a záruční nárok nebo záruční nárok na výrobek a záruční nárok na stejnou závadu, ale práva ze záruky vám náleží nezávisle na záručních právech.

 

Informace o záruce na výrobek a záruce shody zboží pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli

Obecná pravidla týkající se práv z vedlejších záruk

Kupující, který není spotřebitelem, může podle své volby uplatnit následující záruční nároky:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, ledaže by to bylo nemožné nebo by to prodávajícímu způsobilo nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s jakýmkoli jiným požadavkem, který jste vznesli. Pokud jste nepožádali nebo jste nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o přiměřené snížení ceny nebo může kupující nechat vadu opravit nebo vyměnit na náklady prodávajícího nebo může v krajním případě odstoupit od smlouvy.

Můžete přejít z jednoho práva na záruku na druhé, ale náklady na přechod nesete vy, pokud to nebylo oprávněné nebo pokud k tomu prodejce neuvedl důvod.

V případě použitého Zboží se práva na záruku a záruku obvykle liší od obecných pravidel. V případě použitého Zboží lze rovněž přihlédnout k vadnému plnění, ale je třeba vzít v úvahu okolnosti, za kterých mohl Kupující výskyt určitých vad očekávat. V důsledku stárnutí je výskyt určitých vad častější a nelze předpokládat, že použité Zboží může být stejně kvalitní jako nově zakoupené Zboží. Na základě toho může Kupující uplatnit svá práva ze záruky pouze na vady, které jsou vedle vad vyplývajících z užívání a jsou na nich nezávislé. Pokud má použité Zboží vady a Odběratel, který je Spotřebitelem, byl o tom při koupi informován, Dodavatel za známou vadu neodpovídá.

V případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, je doba platnosti práva na reklamaci v rámci záruky 1 rok, počínaje dnem dodání.

Záruka a garance

Záruky na výrobky a povinné záruky jsou dostupné pouze zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli.

Pokud Prodávající dobrovolně poskytuje na Zboží záruku, uvede tuto skutečnost zvlášť při koupi Zboží.

Pokud výrobce poskytuje na Zboží záruku výrobce, která se vztahuje i na kupující, kteří nejsou spotřebiteli, lze tuto záruku uplatnit přímo u výrobce.